زیست شناسی

دانلود پایان نامه ارشد:بیوسیستماتیک مولکولی گونه های جنس Rindera از تیره Boraginaceae

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :زیست شناسی

گرایش :سیستماتیکگیاهی

عنوان : بیوسیستماتیک مولکولی گونه های جنس Rindera   از تیرهBoraginaceae

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده علوم پایه

 

گروه زیست شناسی

پایان نامه کارشناسی ارشد

 

 رشته زیست شناسی گرایش سیستماتیکگیاهی (M.Sc)

عنوان:

بیوسیستماتیک مولکولی گونه های جنس Rindera   از تیره

Boraginaceae


استاد راهنما:

دكترناهید مسعودیان


استاد مشاور:

دكتر مریم خوش سخن

دکتر بستان رودی

 

بهار 92

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست مطالب

عنوانصفحه
چکیده1
                                                 فصل اول: مقدمه                                            2
1-1تیره گاو زبان (Boraginaceae)3
                                            فصل دوم : مرور بر منابع                                       5
2-1موقعیت تاکسونومیکی تیره Boraginaceae6
2-1-1ویژگی های قبیله Cynoglosseae9
2-1-2ویژگی کلی جنس Rindera9
2-2ترکیبات اسیدهای چرب22
2-3فیزیولوژی22
2-4میکرومورفولوژی23
2-5بررسی کروموزومی Boraginaceae s.str23
2-6بررسی گرده شناسی Boraginaceae s.str25
2-7تقسیمات تاکسونومیکی زیر تیره Boraginoideae (Boraginaceae s.str)26
2-8مطالعات مولکولی DNA27
2-9تولید مثل و گرده افشانی27
2-10مطالعات پیشین تیره Boraginaceae s.str:28
2-11اختصاصات بیوشیمیایی و شیمیایی تیره29
2-12کاربرد اقتصادی تیره29
2-13مصارف اقتصادی و دارویی30
2-14 برخی از توالی های ژنی مورد استفاده در سیستماتیک مولکولی 31
2-14-1 توالی های DNA هسته­ای 31
2-15 PCR اساس مارکرها32
2-15-1 اجزای واكنش زنجیره‌ای پلیمراز(PCR)33
2-15-2آغازگر33
2-15-3 آنزیم34
2-15-4الگو34

فهرست مطالب

عنوانصفحه
2-15-5 دزاكسی ریبونوكلئوزید تری‌فسفات‌ها34
2-15-6كلرید منیزیم34
2-15-7 بافر35
2-15-8 مراحل تكثیر35
2-16 درخت فیلوژنتیک35
                                   فصل سوم: مواد و روش ها                                   37 
3-1مطالعه منابع38
3-2مطالعه هر بار یومی38
3-3استفاده از DNA در سیستماتیک مولکولی38
3-4بررسی روابط فیلوژنی بر اساس صفات مولکولی40
3-4-1استخراج DNAاز برگ40
3-4-2تکثیر قطعات مورد نظر با بهره گرفتن از واکنش زنجیره ای پلیمر از42
3-4-3الکتروفورزژل آگارز43
3-4-4تعیین توالی مناطق تکثیر شده45
3-5آنالیز فیلوژنی45
3-5-1روش ماکزیمم پارسیمونی46
3-5-2روش Bayesian46
3-5-3مقایسه دو روش آنالیزی ماکزیمم پارسیمونی و Bayesian47
                                       فصل چهارم: بحث و نتیجه گیری                                 49
4-1 انالیز ماکزیمم پارسیمونی50
4-2 انالیز Bayesian52
4-3 فیلوژنی قبیله Cynoglosseae54
4-4 روابط فیلوژنی جنس Rindera55
منابع61

 

فهرست شکل ها

عنوانصفحه
شکل 1-17
شکل 1-28
شکل 1-325
شکل 1-428
شکل 1-539
شکل 1-644
شکل 1-744
شکل 1-845
شکل 1-945
شکل1-1051
شکل1-1153

 

فهرست جداول

عنوانصفحه
جدول 1-1 گزارش عدد پایه کروموزومی تعدادی از گونه های Boraginaceae در ایران24
جدول 1-2 مقایسه دریچه دانه گرده بین قبیله های Boraginaceae s.str26
جدول 1-3 تاکسون های مورد استفاده برای تکثیر قطعه – جدول nrDNA ITS40
جدول 1-4 توالی آغازگر های مورد استفاده برای تکثیر قطعه – جدولnrDNA ITS42
 جدول1-5 ترکیبات مورد استفاده برای مخلوط کلیpcr42
جدول 1-6 برنامه مورد استفاده برای واکنش PCR قطعه ITS nrDNA43

 

 چکیده

تیره گاوزبان دارای 100 جنس و 1600 گونه بوده و دارای پراکنش جهانی می باشد. این تیره هم اکنون در گروه EuasteridsI واقع شده ودر بین راسته های این گروه جایگاهی ندارد. از مهمترین قبیله های تیره

  1. str Boraginaceae در ایران، می توان قبیله هایBoragineae, Lithospermeae, Cynoglosseae, Echiochileae, Echieae, را نام برد در تحقیق حاضر 5گونه با بهره گرفتن از توالی nrDNAITS، به روش بیشنه صرفه جویی (mp: Parsimony Maximum) تعبیه شده در نرم افزار PAUP*4.0b10 و همچنین با روش Bayesian با نرم افزارVersion3.12 Mr Bayes آنالیز شدند. توالی همردیف سازی شده nrDNAITS دارای 658 جایگاه نوکلئوتیدی می باشد. که از این توالی ITS نشان داد جایگاه 146 جایگاه برای توالی nrDNAITS اطلاعاتی می باشد آنالیز انجام شده بر اساس داده های توالی ITS نشان داد،، قبیله Cynoglosseae تک تبار نمی باشداز این قبیله 5 گونه از جنس Rinderaو 3 گونه از جنس Cynoglossum آنالیز شدند و دو گونه از قبیله Lithospermeae مورد آنالیز قرار گرفتند .

و دو گونه HeliotropiumBacciferum, TournefortiaRubicunda به عنوان برون گروه قرار گرفتند قبیله Cynoglesseae دارای فندقه های خاردار است که در سطح پشتی – شکمی تخت و گاهی در حاشیه بالدارند در آنالیز انجام شده نشان داده شد که بین گونه های جنس Rindera روابط حل نشده است وبا جنس Cynoglossum در یک کلاد با حمایت قوی قرار گرفته اند

کلمات کلیدی: توالی هسته ای nrDNA ITSفیلوژنی مولکولی، Cynoglesseae ،Rindera ، تیره گاوزبان

فصل اول

کلیات تحقیق

1-1تیره گاو زبان (Boraginaceae)

تیره Boraginaceae یا گاوزبانیان یکی از تیره های بزرگ گیاهان و دولپه های حقیقی است. جنس معروف آن Borago است که ازکلمات لاتین Bor و ago به معنای من محرک قلبم مشتق شده و از این نظر که گیاهان این تیره دارای اثر درمانی روی قلب می باشند، تیره را به این نام نامیده اند (خوش سخن، 1388)

تیره Boraginaceae در کلاد Euastrid I (Lamiids) قرار می گیرد که در حال حاضر در میان هیچ یک از راسته های این کلاد جای نگرفته است (APG III 2009) تیره Boraginaceae (subfamily Boraginaceae) دارای 100 سرده و حدود 1600 گونه در دنیا با مراکز پراکنش در اوراسیا می باشد (Weigend et al., 2010)

در فلور ایران Boraginaceae s.I دارای 41 سرده و 218 گونه و Boraginaceae s.str دارای 36 سرده و حدود 180 گونه است. (Khatamsaz, 2002)

در تیره Boraginaceae s.i دو جنس Onosma و Heliotropium بیشترین گونه ها را دارند. تقریبا درتمامی مناطق کشور و در رویشگاه های مختلف پراکنده شده اند. در مناطق کویری و کوهستانی دیده می شوند و گونه هایی از آنها نیز به صورت علف های هرز مزارع و یا در مجاورت مناطق مسکونی و زمین های مخروبه می رویند (kazempour Osaloo,1993)

تیره Boraginaceae s.str شامل یک سری گونه های علفی دو جنسی، ندرتا درختی و درختچه ای اغلب با پوششی از کرک یا موهای زبر، برگ ها معمولا ساده و بدون گوشواره، گل آذین گرزن دم عقربی ساده یا مرکب یا خوشه ای، کاسه گل 5 قسمتی، اغلب بعد از گلدهی وسیع شده، جام گل 5 لبه، منظم یا به ندرت نامنظم، معمولا با لوله مشخص، محل اتصال لب ها به لوله جام اغلب زائده دار، پرچم ها 5 عدد، متصل به سطح بیرونی جام، تخمدان فوقانی، 2 برچه و 4 خانه، خامه منفرد، 2-1 کلاله، جفت بندی قاعده ای، میوه شیزوکارپ معمولا با 4 فندقه می باشند.

این تیره دامنه تنوع وسیعی را به ویژه در ویژگی های میوه وگل نشان می دهد. به همین دلیل تا به حال به صورمختلف رده بندی شده است.

تعداد صفحه : 74

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.