رشته حسابداری

دانلود پایان نامه ارشد:بررسی ضرورت آسیب شناسی نظام مالیاتی و روش خود اظهاری با تاکید بر عدم شفافیت درآمدها از دیدگاه کارشناسان اداره امور مالیاتی شهرستان ملایر

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :حسابداری

عنوان :بررسی ضرورت آسیب شناسی نظام مالیاتی و روش خود اظهاری با تاکید بر عدم شفافیت درآمدها از دیدگاه کارشناسان اداره امور مالیاتی شهرستان ملایر

دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر

گروه حسابداری

عنوان

بررسی ضرورت آسیب شناسی نظام مالیاتی و روش خود اظهاری با تاکید بر عدم شفافیت درآمدها از دیدگاه کارشناسان اداره امور مالیاتی شهرستان ملایر

 

پایان نامه ارائه شده به مدیریت تحصیلات تکمیلی به عنوان بخشی از فعالیت های تحصیلی لازم برای اخذ درجه كارشناسی ارشد

در رشته حسابداری

استاد راهنما

نگارش

 

سال 1393

 

 

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 عنوانصفحه
 فصل اول :  کلیات تحقیق 
 1-1 مقدمه3
 1-2 بیان مسئله تحقیق4
 1-3 پیشینه نظری و عملی مساله تحقیق5
 1-4 اهمیت و ضرورت تحقیق5
 1-5 اهداف تحقیق9
 1-6 سوالات تحقیق10
 1-7 فرضیه های تحقیق10
 1-8 شرح واژه ها و اصطلاحهای به کار رفته در تحقیق11
 1-8-1 تعریف آسیب شناسی11
 1-8-2 تعریف خود اظهاری مالیاتی11
 1-8-3 تعریف ( فرم ) اظهارنامه مالیاتی11
 1-8-4 تعریف مالیات11
 1-8-5 تعریف فرار مالیاتی12
 1-8-6 تعریف درآمد مشمول مالیات12
 1-8-7 تعریف اشخاص مشمول مالیات13
 فصل دوم : مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق 
 2-1 بررسی ادبیات موضوع تحقیق16
 2-1-1 مالیات در قانون اساسی16
 2-1-2 تعریف مالیات16
 2-1-3 انواع مالیات16
 2-1-4 کارکردهای مالیات در نظام اقتصادی کشور18
 2-1-5 روش های دریافت مالیات20
 2-1-6 تعریف اظهارنامه مالیاتی21
 2-1-7 وظایف مودیان22
 2-1-8 سازمان وصول مالیات در ایران23
 2-1-9 آسیب شناسی نظام مالیاتی24
 2-1-10 آسیب شناسی خود اظهاری مالیاتی34
2-2    تاریخچه مالیات39
2-2-1 مالیات در ایران باستان تا ایران کنونی39
2-2-2 مالیات در صدر اسلام50
یک

2-3 بررسی پیشینه تحقیق

54
فصل سوم : روش اجرای تحقیق 
3-1 کلیات روش تحقیق58
3-2 قلمرو تحقیق59
3-2-1 قلمرو موضوعی59
3-2-2 قلمرو مکانی59
3-2-3 قلمرو زمانی59
3-3 روش های گردآوری اطلاعات59
3-4 ابزار گردآوری اطلاعات60
3-5 جامعه آماری پژوهش60
3-6 حجم نمونه و روش نمونه گیری

3-7 روایی                                                                        

60

61

3-8 پایایی61
3-9 روش تجزیه و تحلیل داده ها62
3-9-1 انواع تحلیل های آماری62
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات 
4-1 مقدمه65
4-2 جدول پاسخهای کارشناسان65
4-3 تجزیه و تحلیل مطالب عنوان شده و پاسخهای کارشناسان68
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات 
5-1 مقدمه78
5-2 نتایج و یافته های حاصل از تحقیق79
5-2-1 نتیجه فرض فرعی اول79
5-2-2 نتیجه فرض فرعی دوم79
5-2-3 نتیجه فرض فرعی سوم80
5-2-4 نتیجه فرض فرعی چهارم80
5-2-5 نتیجه فرض فرعی پنجم81
5-2-6 نتیجه گیری کلی82
5-3 پیشنهادها82
5-3-1 پیشنهادهایی در خصوص اصلاح و بهبود در نظام مالیاتی کشور82
5-3-2 پیشنهادهایی در خصوص اصلاح و بهبود در روش خود اظهاری86
5-3-3 پیشنهادات برای پژوهشگران آتی88
5-3-4 پیشنهادهایی برای سازمان امور مالیاتی کشور88
5-4 محدودیتهای نتایج حاصل از پژوهش89
دو

منابع و ماخذ

90
     

 

 

فهرست نمودارها

عنوان نمودارصفحه
نمودار 4-1 ضرورت آسیب شناسی نظام مالیاتی و روش خوداظهاری68
نمودار 4-2 عدم اتکا درآمدهای اظهاری از سوی مودیان69
نمودار 4-3 عدم شفافیت لازم در درآمدهای مشمول مالیات به عنوان یکی از معضلات نظام مالیاتی70
نمودار 4-4 عدم اظهار واقعی درآمدها از سوی مدیران71
نمودار 4-5 عدم اظهار واقعی درآمدها به عنوان یکی از مصادیق فرار مالیاتی72
نمودار 4-6 عدم توانایی و تخصص مودیان در محاسبه درآمدهای مشمول مالیات73
نمودار 4-7 ایجاد شفافیت در درآمدهای اظهاری به کمک حسابداری و حسابداران74
نمودار 4-8 عدم تصور آینده روشن برای نظام مالیاتی بدون حضور حسابداران و خدمات حرفه ای74
نمودار 4-9 پرداخت مالیات به عنوان نوعی رفع تکلیف و نه یک تکلیف75
نمودار 4-10 کارایی ناقص نظام مالیاتی76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه

 


 

 

چکیده

اهمیت مالیات و درآمدهای مالیاتی  خود گویای اهمیت تحقیقات و پژوهشهای مالیاتی می باشد . آسیب شناسی و ارائه راهکارهای اصلاحی در خصوص نظام مالیاتی و خود اظهاری درآمدهای مشمول مالیات با توجه به اهمیت مالیات و کارکردهای آن در اقتصاد کشور امری ضروریست لذا موضوع این تحقیق ” بررسی ضرورت آسیب شناسی نظام مالیاتی و روش خود اظهاری با تاکید بر عدم شفافیت درآمدها از دیدگاه کارشناسان اداره امور مالیاتی شهرستان ملایر ” می باشد . در این تحقیق سعی بر این است که با بهره گرفتن از مطالعات گوناگون و فیش برداری از منابع مختلف و ارائه نظرات محقق در چارچوبهای موجود و با تایید اساتید محترم و همچنین استفاده از نظرات کارشناسان محترم اداره امور مالیاتی شهرستان ملایر ، آسیب های موجود در نظام مالیاتی و روش خود اظهاری درآمدهای مشمول مالیات مودیان ( با توجه به مبلغ مالیات پرداختی مشاغل که در مقایسه با مالیات حقوق بگیران چندان قابل توجه نیست ) مطرح و راهکارها و روش های اصلاحی مورد نیاز نیز ارائه گردد . همچنین هدف اولیه این تحقیق بررسی این موضوع است که آیا متولیان امر مالیات و کارشناسان اداره امور مالیاتی شهرستان ملایر خود به این باور رسیده اند که نظام مالیاتی فاقد کارایی لازم است و آسیب شناسی آن ضرورت دارد یا نه ؟ امید است که تحقیق حاضر زمینه ساز انجام تحقیقات جامع تر جهت اصلاح نظام مالیاتی کشور و حرکت به سمت اقتصادی با وابستگی کمتر به منابع طبیعی و درآمدهای نفتی گردد.

کلید واژه ها : مالیات ، خود اظهاری ، آسیب شناسی ، عدم شفافیت

 

فصل اول :

كلیـــات تحقیق
 

1-1 مقدمه

مالیات به عنوان یک نوع هزینه اجتماعی است که شهروندان یک جامعه در قبال استفاده از امکانات و خدمات عمومی باید پرداخت نمایند. گسترش تعهدات دولت در عرصه اقتصادی و اجتماعی و تلاش در جهت تحقق اهداف مهمی چون رشد اقتصادی، ثبات قیمت ها، افزایش اشتغال، توزیع عادلانه درآمد و تخصیص منابع تولید ، هزینه های دولت را با روند افزایشی روبرو ساخته است. درآمدهای مالیاتی نقش مهمی در منابع درآمدی كشور ایفا می كنند و اتكای دولت به این گونه از درآمدها حكایت از سلامت اقتصادی دارد. دولتها در اجرای عدالت اجتماعی و استقرار نظام مناسب توزیع ثروت به مثابه شمشیر عدالت اقتصادی از مالیات استفاده می نمایند. گرچه درآمدهای مالیاتی در اغلب كشورهای توسعه یافته جنبه علمی به خود گرفته ولی در اغلب كشورهای در حال توسعه به علل مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی سهم درآمدهای مالیاتی کم بوده و در مقابل درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی بیشترین سهم را در تامین مخارج دولت داشته است. در ایران نیز نقش اصلی درآمدهای دولت را حداقل در دهه های اخیر درآمدهای ناشی از فروش نفت ایفا می كند. در بینش اقتصادی اسلام، مال و ثروت، ودیعه ای است الهی كه خداوند حكیم آن را در اختیار خلیفه خود، انسان قرار داده است. با چنین رویكردی، انسان باید از مواهب طبیعی برای كمال و سعادت خود و جامعه بهره گیرد. این نظام كه از وحی الهی سرچشمه گرفته است، بر اساس قوانین الزامی و ملاك های اخلاقی و با ایجاد زمینه های تولید فراوان، توزیع عادلانه و حفظ كرامت آدمی، آسایش و سعادت زندگی او را فراهم می آورد. در حقیقت، قوانین مالیات بر اموال و نیز دیگر انفاق ها در قالب خمس، زكات و مالیات های گوناگون حكومتی، به منظور رفع نیازهای اقتصادی فردی و برقراری عدالت اجتماعی در جامعه، وضع شده است. مالیات ها از جمله ابزارهایی هستند كه در دهه های اخیر، نقش مؤثری در چگونگی اقتصاد كشورها دارند و به منظور درآمدزایی، تخصیص منابع و توزیع مجدد، بارها بررسی شده اند. مبحث مالیات و آثار اقتصادی آن، از مباحث دامنه دار و مهم درآمد عمومی است كه جایگاه ویژه ای در نقش آفرینی اقتصادی دولت به دست آورده است. در اقتصاد اسلامی مالیات به وسیله دولت ها تبیین و به مرحله اجرا گذاشت شده است كه امتیاز این مالیاتها به صورت كلی در یك نظام مبتنی بر ایدئولوژی اسلامی، پایین بودن هزینه وصول و پرداخت داوطلبانه آن می باشد كه بنابه اعتقادات شهروندان كه پرداخت مالیات را به صورت كلی وظیفه شرعی و اعتقادی خود تلقی می كنند فرار و انتقال مالیاتی در این سیستم به حداقل می رسد. همچنین شفافیت و صداقت در رفتارهای اقتصادی و عملكرد مالی فعالان اقتصادی نیزعامل مهم دیگری می باشد كه نظام اقتصادی اسلامی را از سایر نظام ها ی اقتصادی متمایز می كند.سادگی و عدم پیچیدگی این نوع مالیات سبب می شود همه مردم از درك مفاهیم و مقررات و قوانین مربوط به شكلی مناسب برخوردار باشند و نهایتا در یك نظام مالیاتی برپایه فقه و اصول و شریعت مترقی همه مردم برابر و از تبعیض و نارضایتی اثری دیده نمی شود. بنابراین با توجه به موارد مطرح شده و نظر به اهمیت مالیات در ساختار اقتصادی کشورهای مختلف از جمله ایران ، آسیب شناسی وضع موجود و انجام تحقیق درباره آن  و ارائه راهکارهای اصلاحی ضروری به نظر می رسد.

 

 1-2  بیان مسئله تحقیق

مالیات نوعی هزینه اجتماعی است كه شهروندان به عنوان بهای خدمات دولت از جمله ایجادرفاه و آسایش و امنیت پایدار، آموزش وپرورش، آموزش عالی و بهداشت و درمان می پردازند. مالیات ابزاری است برای توزیع عادلانه درآمد و ثروت كشور، كه نقش تعدیل كننده ثروت در جامعه را دارد بطوری كه هركس درآمد بیشتر و ثروت بیشتری دارد باید مالیات بیشتری پرداخت كند. به عبارت دیگر، پرداخت مالیات، مشاركت مردم در تأمین بخشی از هزینه های عمومی و مهم ترین ابزار سازماندهی اقتصاد هر كشور است. مهم ترین عاملی كه می تواند عدالت اجتماعی را محقق كند، مالیات است و تا زمانی كه بخش مالیات سازماندهی نشود، نمی توان چندان امیدی به اقتصاد یك كشور داشت. اما لازمه تشخیص صحیح مالیات و وصول آن وجود اطلاعات صحیح و مربوط در خصوص درآمدهای مشمول مالیات می باشد . با توجه به شواهد موجود و نارساییهای سیستم اخذ مالیات ، به نظر می رسد که روش خوداظهاری درآمدها که مبنای تشخیص و وصول مالیات قرار می گیرد روش چندان کارآمدی در راستای دستیابی به یک نظام اقتصادی کارآمد و قوی و با وابستگی کمتر به درآمدهای نفتی و منابع زیرزمینی در کشور ما نمی باشد و دارای نقایصی می باشد که باید آسیب شناسی گردد و تلاشهای گسترده و منظمی در راستای برطرف نمودن نقایص موجود صورت پذیرد ، بنابراین با کمک حسابداران و حسابداری باید شفافیت بیشتری در خصوص درآمدهای مشمول مالیات ایجاد شود. با توجه به اهمیت درآمدهای مالیاتی در ساختار اقتصادی کشورها و ناکارآمدی روش های وصول مالیات در برخی کشورها از جمله ایران ، موضوع این تحقیق بررسی ضرورت  آسیب شناسی نظام مالیاتی و روش خود اظهاری با تاکید بر عدم شفافیت درآمدها از دیدگاه کارشناسان اداره امور مالیاتی شهرستان ملایر می باشد.

1-3  پیشینه نظری و عملی مساله تحقیق

با جستجو در منابع گوناگون و پایگاه های علمی مختلف مشخص گردید که علی رغم بیان مطالبی پراکنده در خصوص نارساییهای نظام مالیاتی و موضوعات پیرامون آن ، تاکنون تحقیق مستقیمی در خصوص موضوع مطرح شده صورت نپذیرفته است و در خصوص تحقیقات انجام شده و مقالات ارائه شده مرتبط با موضوع نیز به اختصار در فصل دوم توضیحاتی ارائه خواهد شد.

تعداد صفحات:111

 

قیمت : 14700 تومان

و  همچنین به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :                 asa.goharii@gmail.com

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.