مهندسی فناوری اطلاعات

دانلود پایان نامه ارشد:ارائه مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای پردازش ابری روی منابع سازمان : مطالعه موردی درشرکت پست جمهوری اسلامی ایران

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد  در رشته فناوری اطلاعات گرایش مهندسی فناوری اطلاعات

عنوان:ارائه مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای پردازش ابری روی منابع سازمان : مطالعه موردی درشرکت پست جمهوری اسلامی ایران

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

دانشگاه علوم و فنون مازندران

پایان نامه

مقطع کارشناسی ارشد

رشته : فناوری اطلاعات گرایش مهندسی فناوری اطلاعات

عنوان / موضوع : ارائه مدلی برای برنامه ریزی استراتژیک بر مبنای پردازش ابری روی منابع سازمان : مطالعه موردی درشرکت پست جمهوری اسلامی ایران

استادراهنما : دکتر بابک شیرازی

استاد مشاور : مهندس حامد فضل اله تبار

تابستان 1392

صفحه تقدیم و سپاسگذاری

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

چکیده :


 

در رابطه با سازمان هایی که قبلا برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی را به صورت کوتاه مدت و بلند مدت انجام داده اند، تحلیل شکاف بین استراتژی های سازمان و تکنولوژی های روز و سیستم های اطلاعاتی از قبل طراحی شده ،نیاز مند باز نگری در روند برنامه ریزی استراتژیک می باشد،که مقاصد آتی، وضعیت فعلی سازمان و ارزیابی میزان شکاف بین آن دو و تدوین نقشه راه یا تعیین مسیر مناسب جهت حرکت از وضعیت فعلی به سوی وضعیت مقصد(آتی) را شامل می شود .

 

در رابطه با تکنولوژی های روز ،در این تحقیق به بررسی شرایط و ویژگی های مرتبط با سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان مبتنی بر ابر ، که به تازگی وارد دنیای تحقیقات آکادمیک گردیده اند، پرداخته ایم و راه های به کارگیری تکنولوژی رایانش ابری در سیستم های اطلاعاتی سازمان را مورد بررسی قرار داده ایم،یعنی از یک طرف جنبه تکنولوژی CloudERP[1] را مورد ارزیابی قرار داده ایم و از سوی دیگر وضعیت برنامه ریزی استراتژیک سازمان ها درجهت استفاده از تکنولوژی های روز را واکاوی نموده ایم .

 

تا آنجا که در رابطه با ارائه نقشه تعالی سازمان ها، مدل کارت امتیازی متوازن(BSC[2] ) ارائه شده توسط شرکت مبنا را اساس طراحی کارت امتیازی جدیدی مبتنی بر تحلیل شکاف بین وضعیت فعلی سازمان و وضعیت مطلوب در رابطه با بهره گرفتن از تکنولوژی های روز(به عنوان مثال رایانش ابری) قرار داده ایم. این تحلیل شکاف از طریق مدل ارئه شده ما، صورت می گیرد، و خروجی آن طراحی کارت امتیازی جدیدی مطابق با تکنولوژی روز باشد. برای رسیدن به اهداف تعیین شده یک مدل Y مانند؛ ارائه می شود و مبنای انتقال به وضعیت آینده آن نیز متدولوژی[3] EAP و تحلیل استراتژیک نقاط قوت و ضعف و فرصت و تهدید از چهار وجه استراتژیکی، سازمانی، مدیریتی و عملیاتی می باشد .

 

کلمات کلیدی :

1- برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات ،2- رایانش ابری ،3- سیستم های اطلاعاتی سازمان ،

4 – برنامه ریزی منابع سازمان ابری

 

فهرست رئوس مطالب

1                                        فصل اول (مقدمه و کلیات تحقیق)               1

1  مقدمه                                                                                                                        2

2  ضرورت و اهمیت موضوع                                                                                   2

3  هدف از تحقیق                                                                                                                    3

4  پرسشها و فرضیات تحقیق                                                                             4

5  مدل مفهومی تحقیق                                                                                                         5

6  محتوای تحقیق در فصول آینده                                                                5

2                                         فصل دوم (ادبیات و پیشینه تحقیق)         7

1  مقدمه                                                                                                                        8

2  سیستم های اطلاعاتی                                            8

2.2.1نسل اول: نرم افزارهای سنتی و قدیمی                              8

2.2.2نسل دوم : سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان – ERP         9

2.2.3نسل سوم : سیستمهای مدیریت گردش کار – WFM             9

2.2.4نسل چهارم : سیستمهای مدیریت فرایندهای كسب و كار BPMS –   10

2.2.5عمده مشكلات سازمان ها قبل از سیستم های اطلاعاتی          11

2.2.6مزایای عمده استفاده از سیستم های اطلاعاتی سازمان       12

2.2.7مهمترین دلایل شکست پیاده سازی سیستمهای اطلاعاتی سازمان     13

2.2.8چارچوب چرخه حیات سیستمهای اطلاعاتی سازمان          14

3  برنامه‌ریزی منابع سازمان (ERP)                                                      15

2.3.1تعریف ERP                                                                                                   15

2.3.2تاریخچه و سیر تحولات سیستم های برنامه ریزی منابع سازمان(ERP)                              15

2.3.2.1مرحله اول : یکپارچه سازی تولید                                 17

2.3.2.2مرحله دوم : یکپارچه سازی سازمان                              19

2.3.2.3مرحله سوم:یکپارچه سازی با هدف مشتری مداری  20

2.3.2.4مرحلۀ چهارم: یکپارچه سازی بین سازمانی             21

2.3.3بررسی راهبرد های استقرار سیستم برنامه ریزی منابع سازمان           23

4  برنامه ریزی استراتژیک                                                                          25

2.4.1برنامه ریزی                                                                                            25

2.4.2برنامه ریزی و تغییر                                                                                      25

2.4.3استراتژی                                                                                                    25

2.4.4برنامه ریزی راهبردی                                                                                      26

2.4.5مدیریت استراتژیک                                                                                              27

2.4.5.1مراحل مدیریت استراتژیک                                                       27

2.4.5.2مزایای مدیریت استراتژیک                                                    28

2.4.5.3ویژگی های مدیریت استراتژیک                                            28

2.4.5.4تأثیرات مدیریت استراتژیک بر عملکرد سازمان  29

2.4.5.5نحوه تکامل مدیریت استراتژیک                                         29

2.4.6برنامه ریزی استراتژیک و برنامه ریزی استراتژیک فناوری اطلاعات                                          30

2.4.7تعریف برنامه ریزی استراتژیک سیستم ها و فناوری اطلاعات     31

2.4.8مراحل كلی برنامه ریزی استراتژیك سیستمهای اطلاعاتی    32

2.4.9روش های تحلیل استراتژی                                                                             32

2.4.9.1تحلیل swot                                                                                                            34

2.4.9.2مدل x                                                                                                        34

2.4.9.3هدایت کسب و کار                                                                           34

2.4.9.4استراتژی بازار                                                                                              34

2.4.9.5نیروهای رقابتی                                                                                              35

2.4.9.6تحلیل سبد محصولات                                                                        35

2.4.9.7تحلیل محیطی                                                                                                      36

2.4.9.8تحلیل دانش                                                                                                         36

2.4.10مقدمه ای بر ارزیابی متوازن                                                               37

2.4.10.1دیدگاه مالی                                                                                                    39

2.4.10.2دیدگاه مشتری                                                                                                 40

2.4.10.3دیدگاه فرآیندهای داخلی                                                    40

2.4.10.4دیدگاه یادگیری و رشد کارکنان                                    41

2.4.11مدل مدیریت استراتژیک مبنا                                                                  42

2.4.12مدل برنامه ریزی استراتژیک Y                                                             54

2.4.13متدولوژی برنامه ریزی معماری سازمانی (EAP)      58

5  مفاهیم مورد استفاده در پردازشات ابری(رایانش ابری) 64

2.5.1محاسبات تورین (شبکه ای) Grid Computing                                 64

2.5.1.1مزایای محاسبات تورین                                                             64

2.5.1.2اصول هسته محاسبات تورین                                                    65

2.5.2معماری سرویس گرا                                                                                              66

2.5.3رایانش ابری                                                                                            67

2.5.3.1تعریف محاسبات ابرین                                                                68

2.5.3.2سیر تکامل سبک های محاسباتی                                            69

2.5.3.3برخی دلایل انتخاب محاسبات ابرین                                 70

2.5.3.4اهداف محاسبات ابرین                                                                71

2.5.3.5مدل های تحویل سرویس (آناتومی ابر)                        74

2.5.3.6مدل های استقرار                                        77

2.5.3.6.1     ابر خصوصی Private                                                                    77

2.5.3.6.2   ابر عمومی Public                                                                       78

2.5.3.6.3   ابر ترکیبی Hybrid                                                                   78

2.5.3.6.4   ابر انجمنی Community                                                            78

2.5.3.6.5ابر خاص-منظوره Special Purpose                                              78

2.5.3.7سرویس دهنده گان اصلی                                                             79

2.5.3.7.1     IaaS                                                                                                    79

2.5.3.7.2     PaaS                                                                                                   80

2.5.3.7.3     SaaS                                                                                                   81

3                             فصل سوم (روش تحقیق)                                                    82

1  مقدمه                                                                                                                      83

2  نگاه کلی                                                                                                              83

3  ماهیت مدل CloudERP                                                                                       85

3.3.1بررسی شرایط ERP در رابطه با ابر                                                      85

3.3.2چند سوال اساسی در رابطه با انتقال سیستم های ERP به محیط ابر                                                  87

3.3.2.1عوامل مهم در انتقال سیستم های ERP به محیط ابر چه مواردی هستند ؟                87

3.3.2.2محل فیزیکی ذخیره ی داده های سیستم ERP ،چگونه می باشد و شرایط ایجاد اعتماد متقابل بین ارائه دهنده خدمات ابری و مشتری(کاربر)چگونه است ؟                                                                        88

3.3.2.3مدل چرخه حیات ERP و CloudERPبا نگاه فرآیندی   93

3.3.2.4ارائه سیستم ERP بر اساس مدل نرم افزار به عنوان سرویس ، چگونه …؟   94

3.3.2.5چالش های مطرح برای ارائه ERP از طریق ابر،چه مواردی هستند ؟                95

3.3.3انواع پلتفرم های Cloud ERP (در رابطه با انتقال سیستم های اطلاعاتی)                                    96

3.3.4دلایل استفاده از Saas در رابطه با انتقال IT/IS و ERP به Cloud                                                           98

4  ارائه متدولوژی مناسب                                                                          100

3.4.1مراحل و قسمت های مختلف مدل پیشنهادی                     101

4                                                    فصل چهارم (محاسبات و یافته های تحقیق)      109

1  مطالعه موردی– شرکت پست جمهوری اسلامی ایران                  110

2  آشنایی با روند سیرمرسولات پستی                                                  111

4.2.1مرحله قبول                                                                                         111

4.2.2مرحله تجزیه و آماده سازی                                                                        112

4.2.3مرحله رھسپاری و حمل و نقل                                                                      112

4.2.4مرحله توزیع                                                                                         112

3  بررسی مدل پیشهادی در شرکت پست ( مطالعه موردی )     113

4.3.1توصیف وضعیت فعلی                                                                                              113

4.3.2معماری سیستم ها و تکنولوژی وضع موجود( سرویس رهگیری مرسولات پستی) :                   125

4.3.2.1سیستم قبول(معرفی نرم افزارجامع دفترپستی)  125

4.3.2.2سیستم های رهگیری مرسولات                                                 127

4.3.2.3سیستم های نمایش عملکرد سیستم رهگیری                130

4.3.2.4نمایش شماتیک ارسال اطلاعات سرور مراکز استان ها و سرور های شهرستان     133

4  بیان خصوصیات مدل پیشنهادی و ارزیابی مدل پیشنهادی 147

5                                             فصل پنجم (نتیجه گیری و پیشنهادات) 158

1  خلاصه تحقیق                                                                                                      159

2  بررسی مزایای رهیافت پیشنهادی                                                    159

3  محدودیتها و زوایای پوشش داده نشده                                       160

4  اقدامات آتی                                                                                                   161

6                           پیوست – منابع و مآخذ                                              162

فهرست جداول

شماره صفحه
1جدول 1-2 مقایسه نسل های مختلف سیستم های اطلاعاتی10
2جدول2-2 سیر تکامل ERP16
3جدول 3-2 مقایسه روش های تحلیل استراتژی33
4جدول 4-2 بیان دیدگاه های جدید برای برنامه ریزی استراتژیک37
5جدول 5-2 فرایند تشخیص فرایند های کلیدی شرکت[6]50
6جدول 6-2 مشخص نمودن سطوح بلوغ زیر فرایند های مدیریت انبار و تدارکات در شرکت51
7جدول 7-2 طراحی نقشه استراتژیک 1- شرکت رضا نور52
8جدول 8-2 طراحی نقشه استراتژیک 2-شرکت رضا نور52
9جدول 9-2 مدل های برنامه ریزی استراتژیک بر اساس تحلیل شکاف بین وضعیت فعلی و مقصد آتی54
10جدول 10-2 مقایسه متدولوژی ها و مدل های برنامه ریزی استراتژیک سازمان[12]58
11جدول 11-2 فازهای اصلی متدولوژی EAP و خروجی ها[12]60
12جدول 12-2 انواع خروجی های فازهای EAP [12]61
13جدول 13-2 انواع تقسیم بندی مدل های رایانش ابری69
14جدول 14-2 تعاریف واژگان مرتبط با رایانش ابری[23]73
15جدول 15-2 مقایسه مدل های استقرار رایانش ابری77
16جدول 16-2 مقایسه مدل های سرویس های اصلی ارائه شده در رایانش ابری79
17جدول 17-2 سرویس دهندگان زیرساخت به عنوان سرویس[2و13]80
18جدول 18-2 سرویس دهندگان سکو به عنوان سرویس[2و13]80
19جدول 19-2 سرویس دهندگان نرم افزار به عنوان سرویس[2و13]81
20جدول 1-3 سطوح مدل برای دستیابی به سیستم های اطلاعاتی ابری96
21جدول 2-3 مسئولیت های وابسته به مدیریت سرویس های رایانش ابری97
22جدول 3-3 ماهیت استراتژیک Cloud103
23جدول 4-3 آنالیز SWOT یا TOWS، رایانش ابری104
24جدول 5-3 آنالیز SWOT یا TOWS، سیستم های منابع سازمان104
25جدول 6-3 دسیابی به استراتژی های ترکیبی مطلوب برای سیستم های منابع سازمانی ابری105
26جدول 7-3 انتخاب معیار های کلیدی (تکنولوژی جدید) بر اساس نظرات خبرگان شرکت106
27جدول 8-3 مجموع امتیازات هر فرایند نسبت به معیارها توسط هر کدام از خبرگان (کارشناس 1)106
28جدول 9-3 امتیاز فرایند های کلیدی با توجه به معیارهای تعیین شده107
29جدول 1-4 نقشه استراتژیک شرکت پست118
30جدول 2-4 بررسی وضعیت استراتژی ها طبق مدلSWOT119
32جدول 3-4 معماری داده – ارتباطات بین موجودیت ها و فرآیند CRUD137
33جدول 4-4 معماری سیستم های کاربردی – ماتریس ارتباط سیستم به فرآیند137
34جدول 5-4 آنالیز SWOT یا TOWS، شرکت پست ج.ا.ا – وضعیت فعلی138
35جدول 6-4 آنالیز SWOT یا TOWS، شرکت پست ج.ا.ا – با در نظر گرفتن شرایط سیستم های منابع سازمانی ابری139
36جدول 7-4 دسیابی به استراتژی های ترکیبی مطلوب برای سیستم های منابع سازمانی ابری141
37جدول 8-4 انتخاب معیار های کلیدی (تکنولوژی جدید) بر اساس نظرات خبرگان شرکت144
38جدول 9-4 امتیاز فرایند های کلیدی با توجه به معیارهای تعیین شده145
39جدول 10-4 کارهای مرتبط صورت گرفته توسط دیگران در رابطه با CloudERP148
40جدول 11-4 کارهای مرتبط صورت گرفته توسط دیگران در رابطه با ERP و BSC149
41جدول 12-4 مقایسه یافته های این پژوهش و کارهای مرتبط (استفاده از تکنولوژی ابر برای منابع سازمان)150
42جدول 13-4 بیان خصوصیات راهکارهای پیشنهادی– مقایسه با سیستم های منابع سازمان151
43جدول 14-4 بیان خصوصیات راهکارهای پیشنهادی – مقایسه با مدل های تحلیل استراتژیک151
44جدول 15-4 بیان خصوصیات راهکارهای پیشنهادی – مقایسه با دیدگاه های جدید برای برنامه ریزی استراتژیک152
45جدول 16-4 بیان خصوصیات راهکارهای پیشنهادی–مقایسه با مدل برنامه ریزی مبنا (دیدگاه های فرایند و استراتژی) 
46جدول 17-4 بیان خصوصیات راهکارهای پیشنهادی – مقایسه با مدل های برنامه ریزی استراتژیکی که بر اساس تحلیل شکاف بین وضعیت فعلی و مقصد آتی هستند152
47جدول 18-4 بیان خصوصیات راهکارهای پیشنهادی-مقایسه با متدولوژی ها و مدل های برنامه ریزی استراتژیک سازمان153
48جدول 19-4 قیمت های ارائه شده برای پیاده سازی سیستم های منابع سازمانی (شرکت مایکروسافت)[32]154
49جدول 20-4 قیمت های ارائه شده برای خدمات پردازش ابری در زمینه سیستم های منابع سازمانی (شرکت مایکروسافت)[32]154
50جدول 21-4 قیمت های ارائه شده برای خدمات پردازش ابری جهت بسته های ماشین های مجازی (شرکت تبیان)154
51جدول22-4 قیمت های ارائه شده برای خدمات پردازش ابری جهت بسته های فضای ذخیره سازی (شرکت تبیان)154
52جدول 23-4 قیمت های ارائه شده برای خدمات پردازش ابری جهت بسته های خدماتVPC (شرکت تبیان)155
53جدول 24-4 برآورد هزینه های فعلی سرویس رهگیری شرکت پست ج.ا.ا156
54جدول 25-4 برآورد هزینه های فعلی سرویس رهگیری شرکت پست ج.ا.ا (شرکت تبیان)156
55جدول 26-4 برآورد هزینه های فعلی سرویس رهگیری شرکت پست ج.ا.ا (شرکت مایکروسافت)157
56جدول 27-4 مقایسه ای بین (نیازهای کمی)-ارائه سیستم های منابع سازمان بر اساس تقاضاو روش های سنتی158
57جدول 28-4 مقایسه ای بین (نیازهای کیفی)-ارائه سیستم های منابع سازمان بر اساس تقاضاو روش های سنتی158

 

فهرست تصاویر و نمودار

 

شماره صفحه
1شکل 1- 1 روش انجام این تحقیق6
2شکل 1-2 چارچوب چرخه حیات سیستمهای اطلاعاتی سازمان[4]14
3شکل2-2 سیر تکاملی ERP[4]16
4شکل 3-2 میزان تمایل به نسخه های مختلف برنامه ریزی منابع سازمان22
5شکل 4-2 میزان تمایل به MRP,ERP22
6شکل 5-2 مراحل كلی برنامه ریزی استراتژیك سیستمهای اطلاعاتی [8]32
7شکل 6-2 رابطه علت و معلولی در مدل کارت امتیازی متوازن[6]41
8شکل 7-2 ساخشکل 7-2 ساختار شماتیک مدل راهی به تعالی مبنا[6]43
9شکل 8-2 نقشه راه مدل مدیریت استراتژیک مبنا[6]43
10شکل 9-2 نتایج تحلیل وضعیت موجود44
11شکل 10-2 تحلیل محیط نزدیک سازمان(آنالیز پورتر)45
12شکل 11-2 آنالیز PESTLE در یک نگاه[6]45
13شکل 12-2 طبقه بندی ذی نفعان از دید اثر پذیری و اثر گذاری (ماتریس طبقه بندی ذی نفعان)46
14شکل 13-2 مدل یکپارچه جهت شناسایی عوامل بحرانی موفقیت و شایستگی ها[6]47
15شکل 14-2 تعیین استراتژی کلان شرکت- تعیین وضعیت شرکت در ارتباط با عوامل داخلی و خارجی[6]48
16شکل 15-2 روش های تدوین استراتژی ها(و راهکار ها) در مدل مبنا[6]49
17شکل 16-2 استراتژی های ترکیبی،آنالیز SWOT یا TOWS [6]49
18شکل 17-2 مکانیزم تدوین اهداف کمی در مدل مبنا[6]53
19شکل 18-2 ساختار کامل کارت امتیازی برای شرکت رضا نور54
20شکل 19-2 مراحل اصلی مدل استراتژیک Y، (جهت تحلیل شکاف وضع فعلی و مطلوب سازمان)[3]55
21شکل 20-2 اجزای EAP برنامه ریزی معماری سازمانی59
22شکل 21-2 تکنولوژی سرویس گرایی-فرایند کسب و کار هم نوایی[2]66
23شکل 22-2 تکنولوژی سرویس گرایی-فرایند کسب و کار چیدمان[2]67
24شکل 23-2 تمایل به سمت محاسبات ابرین67
25شکل 24-2 سطوح مدل برای محاسبات ابری69
26شکل 25-2 سیر تکامل سبک های محاسباتی[13]70
27شکل 26-2 مدل های اصلی تحویل سرویس در محاسبات ابرین[2و13]75
28شکل27-2 پشته مرجع محاسبات ابرین[22]76
29شکل 1-3 فرایند تحقیق ( در فصل سوم )84
30شکل 2-3 تمایل به سمت استفاده از رایانش ابری در نرم افزارهای منابع سازمان86
31شکل 3-3 نمایش لایه ای مدل محاسبات ابری[38]88
32شکل 4-3 تکنولوژی معماری پایگاه داده ابر(رییس و مرئوس)89
33شکل 5-3 مدیریت منابع داده، جهت ذخیره سازی داده ها در ابر89
34شکل 6-3 فرایند استفاده از منابع ابری (برنامه ها و پایگاه های داده)، در یک سیستم ابری مجتمع90
35شکل 7-3 فرایند استفاده از برنامه ها، بر اساس تقاضای کاربر و یا کلاینت90
36شکل 8-3 یک برنامه به طور کامل در ابر مستقر شود92
37شکل 9-3 قسمتی از برنامه ها در ابر مستقر شوند92
38شکل 10-3 مدل چرخه حیات ERP و CloudERPبا نگاه فرآیندی[27]93
39شکل 11-3 تمایل به سمت استفاده از مدل های مختلف سرویس رایانش ابری (Iaas,Saas,Paas)99
40شکل 12-3 رابطه بین استراتژی های سازمان و تکنولوژی و سیستم های اطلاعاتی(فعلی و مطلوب)100
41شکل 13-3 مراحل و قسمت های مدل پیشنهادی101
42شکل 1-4 ساختار سازمانی وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور115
43شکل 2-4 نمودار تشکیلات شرکت پست ج.ا.ا وابسته به وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات115
44شکل 3-4 نمودار تشکیلات شرکت پست جمهوری اسلامی ایران – مرکز فناوری اطلاعات120
45شکل 4-4 سیستم رهگیری مرسولات پستی – صفحه جستجو122
46شکل 5-4 سامانه مدیریت اطلاعات اشیا و مدارك پیداشده122
47شکل 6-4 مدیریت جغرافیایی و کدگذاری کشور123
48شکل 7-4 سیستم یکپارچه پست صوتی123
49شکل 8-4 سایت سفارش تمبر شخصی – شرکت پست جمهوری اسلامی ایران124
50شکل 9-4 بازار الکترونیک شرکت پست125
51شکل 10-4 رهگیری مدارك خودرو125
52شکل 11-4 سرویس پست الکترونیک126
53شکل 12-4 سیستم قبول مرسولات-جهت ورورد اطلاعات مرسولات128
54شکل 13-4 سیستم توزیع-جهت پیگیری وضعیت ارسال مرسولات129
55شکل 14-4 سیستم دریافت امضای دریافت کننده-نرم افزار اسکن امضا130
56شکل 15-4 سایت رهگیری مرسولات پستی131
57شکل 16-4 جزئیات حرکت مرسوله به سمت مقصد131
58شکل 17-4 ارائه گزارشات مدیریتی در رابطه با آمار مرسولات پستی132
59شکل 18-4 گزارش عملکرد هر استان (شامل جزئیات عملکرد شهرستان های آن )در رابطه مرسولات پستی132
60شکل 19-4 مشاهده جزئیات عملکرد هر دفتر واقع در هر شهرستان در رابطه با مرسولات پستی133
61شکل 20-4 نمونه ای از گزارشات ارسال اطلاعات (تعداد مرسولات) برای یک دفتر پستی133
62شکل 21-4 معماری تکنولوژی – معماری ایستگاه های کاری (مدل مفهومی)134
63شکل 22-4 نمایش روند نمایش اطلاعات مربوط به سیستم گزارشات مدیریتی135
64شکل 23-4 سرور های مرتبط با سیستم رهگیری135
65شکل 24-4 معماری سیستم های کاربردی – ارتباط بانک اطلاعاتی و سیستم ها136
66شکل 25-4 معماری داده- سیستم رهگیری مرسولات136
67شکل 26-4 معماری سیستم های کاربردی – ارتباط نرم افزار به عناصر زیرساخت و بانک اطلاعاتی137
68شکل 27-4 معماری پیشنهادی – ارتباط بانک های اطلاعاتی و برنامه ها142
69شکل 28-4 معماری پیشنهادی –   ارتباط بانک های اطلاعاتی و سرورهای مجازی وفیزیکی143
70شکل 29-4 معماری پیشنهادی – ارتباط نرم افزار به عناصر زیرساخت و بانک اطلاعاتی143

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

1            فصل اول (مقدمه و کلیات تحقیق)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1            مقدمه

در این بخش به شرح کلیات تحقیق پرداخته می شود تا ایجاد ذهنیتی درست از موضوع تحقیق و چارچوب مورد نظر ، اهمیت آن و روش تحقیق ایجاد شود. از این رو در ادامه ، ابتدا به توجیه ضرورت انجام تحقیق خواهیم پرداخت سپس به بیان مسئله تحقیق می پردازیم و اهداف پیش رو را مشخص خواهیم کرد . معرفی روش پژوهش و تکنیک های اجرایی( مدل مفهومی تحقیق ) بخش بعدی این فصل خواهد بود و نهایتاَ به شرح مراحلی که در فصول آتی طی خواهیم کرد می پردازیم .

 

2            ضرورت و اهمیت موضوع

سیستم های سازمانی بواسطه طبیعتی كه در آنها نهفته است، منطق خاص خود را بر استراتژیها، سازمان و فرهنگ آن حاكم می كنند . با وجود اینكه ممكن است در برخی موارد ، مجز ا بودن برخی از واحدها ی سازمانی مقبول مدیران باشد، اما ا ین سیستم ها، سازمان را به سمت یكپارچگی هر چه بیشتر از لحاظ اطلاعاتی سوق می دهند . از سوی دیگر این سیستم ها، اجرای فرایندهای عمومی را به سازمان دیكته می كنند، درحالیكه ممكن است اجرای برخی از فرایندها بصورت خاص برای سازمان، مزیت های رقابتی خاصی ایجاد كرده باشد.

 

اگر سازمانی بدون توجه داشتن به الزامات سازمانی و تجاری اقدام به پیاده سازی سیستم های سازمانی نماید، رویای یكپارچگی اطلاعات برای آن تبدیل به كابوسی دردناك خواهد شد . ممكن است منطق سیستم با منطق كسب وكار سازمان در تعارض باشد كه این موضوع منجر به صرف هزینه و زمان زیاد و از دست رفتن مزایای رقابتی سازمان شده و یا اینكه تبدیل به وزنه ای سنگین بر پای سازمان برا ی حركت آن به سمت جلو گردد . با وجود مزایای متعددی كه پیاده سازی سیستم های سازمانی به همراه دارند ، اما ریسك پیاده سازی آنها نیز بالاست و مدیرانی كه تصمیم به اجرای چنین سیستمی در سازمان خود دارند، باید توجه داشته باشند كه شیفتگی نسبت به مزیتهای این سیستم ها مانع از توجه به مخاطرات همراه آنها نشود.

 

درنتیجه هر سازمان نیازمند پیاده سازی سیستمهای سازمانی بر اساس شرایط خاص خود خواهد بود، که مبنای انجام آن، داشتن برنامه ریزی مدون در جهت اهداف کسب و کار می باشد .

برای انجام این برنامه ریزی، باید پیشینه و شرایط تکامل برنامه ریزی را در نظر بگیریم. در روند تکامل برنامه ریزی استراتژیک ، پس از پیدایش ابعاد مختلف برنامه ریزی در همه زمینه ها، نیاز به برنامه ریزی در جهت سازمان دهی فعالیت های مرتبط با فناوری اطلاعات احساس شد، متعاقب با آن ، مبحث برنامه ریزی سیستم های اطلاعاتی و به دنبال آن برنامه ریزی استراتژیک سیستم های اطلاعاتی شکل گرفت. در این نوع برنامه ریزی به تدوین آرمان ها ، اهداف بلند مدت و کوتاه مدت ، نقاط قوت و ضعف ، فرصت ها و تهدید های سازمان در زمینه فناوری اطلاعات پرداخته می شود. از این طریق می توان تصویر روشنی از جهت گیری سازمان در زمینه فناوری اطلاعات کسب کرد ونیز می توان سیستم های اطلاعاتی را به گونه ای توسعه داد، تا اهداف سازمان را به طور کامل برآورده نمایند.این برنامه ریزی تمامی جنبه های فناوری اطلاعات شامل سخت افزار،نرم افزار ،نیروی انسانی و ارتباطات را در بر می گیرد.

د

[1] Cloud Enterprise Resourc Planing

[2] Balance Score Card

[3] Enterprize Arcitecture Planing

ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود است

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

چون فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولی در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود است

تعداد صفحه :184

قیمت : 14700 تومان

—-

پشتیبانی سایت :        *       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.