تربیت بدنی

دانلود پایان نامه:مقایسه ویژگی های پیکرسنجی و شخصیتی قهرمانان کاراته کا مرد در بخش کاتا وکومیته

دانلود متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی

عنوان : مقایسه ویژگی های پیکرسنجی و شخصیتی قهرمانان کاراته کا  مرد در  بخش کاتا وکومیته

دانشگاه آزاداسلامی

واحد ملکان

 

گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی

 

پایان‌نامه كارشناسی ‌ارشد رشته تربیت ‌بدنی و علوم ‌ورزشی

(M.Sc)

 

عنوان:

مقایسه ویژگی های پیکرسنجی و شخصیتی قهرمانان کاراته کا  مرد در  بخش کاتا وکومیته

استاد راهنما:

دکتر محمد رحیم نجف زاده

 استاد مشاور:

دكترکریم صالح زاده

 

    سال تحصیلی1392-1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

 عنوان                                                                              صفحه

چکیده…………………………………………………………………………………………………………………………………….1

فصل اول:کلیات تحقیق……………………………………………………………………………………………………….2

1-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………….3

1-2  بیان مسئله………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-3 سوالات اختصاصی تحقیق…………………………………………………………………………………………………..6

1-4 اهمیت وضرورت تحقیق…………………………………………………………………………………………………….6

1-5 اهداف تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………7

1-6 فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..8

1-7 روش تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………9

1-8-1-1111This may be done through the Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI-2), Rorschach Inkblot test, or the Thematic Apperception Test (TAT). [ 4 ] روش تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………………………..9

1-9 محدوده‌ها و یا قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………..9

1-9-1 محدودیت های در اختیار محقق……………………………………………………………………………………….9    

1-9-2 محدودیت خارج از اختیار محقق…………………………………………………………………………………….10

1-10 تعریف اصطلاحات و واژگان (مفهومی، عملیاتی)………………………………………………………………..10

1-10-1 ویژگی های پیکرسنجی………………………………………………………………………………………………..10

1-10-2 ویژگی های شخصیتی………………………………………………………………………………………………….10

1-10-3 قهرمان……………………………………………………………………………………………………………………….11

1-10-4 کاراته…………………………………………………………………………………………………………………………11

1-10-5 کاراته کا……………………………………………………………………………………………………………………..11

1-10-6 مرد ……………………………………………………………………………………………………………………………11

1-10-7 قهرمانان کاتا………………………………………………………………………………………………………………..12

1-10-8 قهرمانان کومیته…………………………………………………………………………………………………………….12

عنوان                                        فهرست مطالب                                صفحه

فصل دوم: ادبیات وپیشینه تحقیق ………………………………………………………………………………………13

2-1 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..14

2-2 مبانی نظری………………………………………………………………………………………………………………………..15

2-2-1 پیکرسنجی……………………………………………………………………………………………………………………..15

2-2-1-1 تعریف پیکرسنجی………………………………………………………………………………………………………15

2-2-1-2 تاریخچه پیکر سنجی…………………………………………………………………………………………………..15 Anthropometric history is a term coined in 1989 by John Komlos to refer to the study of the history of human height , focusing on explaining secular trends , cycles of various lengths and cross sectional patterns by changes in the socio-economic and epidemiological environment.

2-2-1-3  پیکرسنجی ورزشی …………………………………………………………………………………………………..16

2-2-1-4  نقاط قابل اندازه گیری در پیکر سنجی ورزشی………………………………………………………………16

2-2-1-5 ابزارهای استاندارد پیکرسنجی………………………………………………………………………………………17

2-2-2 شخصیت………………………………………………………………………………………………………………………20

2-2-2-1 تعریف شخصیت……………………………………………………………………………………………………….20

Finally, people thought to have high levels of blood were said to be sanguine and were characterized by their cheerful, passionate dispositions. [ 10 ]The most popular technique is the self-report- a series of answers to a questionnaire that asks people to indicate the extent to which sets of statements or adjectives accurately describe their own behavior or mental state . [ 5 ]2-2-2-2 تاریخچه شخصیت شناسی …………………………………………………………………………………………20

2-2-2-3 عوامل ایجاد کننده شخصیت……………………………………………………………………………………….21

2-2-2-4 برخی نظریه های مربوط به شخصیت…………………………………………………………………………..21

2-2-2-52-1-2 نظریه ویژگی های شخصیت……………………………………………………………………………………….22

2222-2-2-6 شخصیت و انتخاب رشته ورزشی………………………………………………………………………………..22

2-2-2-7 روش های ارزیابی شخصیت………………………………………………………………………………………23

2-2-2-8 ابعاد پنجگانه اصلی برای درک شخصیت………………………………………………………………………23

2-2-3 قهرمان………………………………………………………………………………………………………………………….24

2-2-3-1 تعریف قهرمان……………………………………………………………… ………………………………………….24

2-2-3-2 تعریف قهرمان ورزشی………………………………………………………………………………………………25

2-2-4 کاراته……………………………………………………………………………………………………………………………25

2-2-4-1 تعریف کاراته…………………………………………………………………………………………………………….25

2-2-4-2 کاراته‌کا………………………………………………………………………………………………………………… …26

2-2-4-3 تاریخچه کاراته در جهان ……………………………………………………………………………………………26

2-2-4-4 تاریخچه كاراته در ایران  ………………………………………………………………………………………….. The styles recognised by the WKF areس

 

 

27

عنوان                              فهرست مطالب                              صفحه

 

2-2-4-5 سبک های کاراته …………………………………………………………………………………………………….29

2-2-4-6 نمادها و نشان های سبک ها ی کاراته. ………………………………………………………………………32

2-2-4-7 فلسفه کاراته…………………………………………………………………………………………………………….32

2-2-5 کاتا…………………………………………………………………………………………………………………………….32

2-2-5-1 تعریف کاتا……………………………………………………………………………………………………………..32

2-2-6 کومیته………………………………………………………………………………………………………………………..33

2-2-6-1 تعریف کومیته…………………………………………………………………………………………………………33

2-2-7 مسابقات کاراته …………………………………………………………………………………………………………..33

2-2-7-1 مسابقات کتاریخچه كاراته جمهوری اسلامی ایراناتا…………………………………………………………………………………………………………..33خبرخوان

2-2-7-2 مسابقات کومیته……………………………………………………………………………………………………….34

2-3 مروری برتحقیقات انجام شده (پیشینه تحقیق)……………………………………………………………………..35

2-3-1 تحقیقات انجام شده در داخل کشور ……………………………………………………………………………..35

2-3-2 تحقیقات انجام شده در خارج از کشور…………………………………………………………………………..41

2-4 نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………..43

فصل سوم: روش شناسی تحقیق……………………………………………………………………………………….44

3-1 مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………..46

3-2 روش آماری……………………………………………………………………………………………………………………47

3-3 جامعه آماری…………………………………………………………………………………………………………………..47

3-4 نمونه آماری……………………………………………………………………………………………………………………47

3-5 متغیرهای تحقیق……………………………………………………………………………………………………………..48

3-6 پارامترها و ابزارهای اندازه گیری اطلاعات ………………………………………………………………………..48

3-6-1 پارامترها و ابزارهای اندازه گیری پیکرسنجی………………………………………………………………… 48

3-6-1-1 پارامترهای پیکرسنجی…………………………………………………………………………………………….48

3-6-1-2 ابزارهای اندازه گیری پارامترهای پیکرسنج  ………………………………………………………………49

  • پارامترها و ابزارهای اندازه گیری شخصیت ………………………………………………………………….51

3-6-2-1پارامترهای شخصیتی (حیطه‌ها و جنبه‌های شخصی)  ………………………………………………….51

عنوان                              فهرست مطالب                    صفحه      

 

3-6-2-2 ابزار اندازه گیری پارامترهای شخصیت  ……………………………………………………………………52

3-6-2-3 روش امتیاز گذاری. . ……………………………………………………………………………………………..52

3-6-2-4 روایی و پایایی پرسشنامه شخصیت ………………………………………………………………………….52

3-7 روش جمع آوری اطلاعات . …………………………………………………………………………………………..53

3-7-1 هماهنگی های مربوط به جمع آوری اطلاعات………………………………………………………………..53

3-7-2 روش اجرای پژوهش…………………………………………………………………………………………………..53

3-7-3 جمع آوری اطلاعات ویژگی های پیکرسنجی…………………………………………………………………54

3-7-3-1 روش و ابزار اندازه گیری اطلاعات ویژگی های پیکرسنجی…………………………………………55

3-7-4-1 روش و ابزار اندازه گیری اطلاعات ویژگی های شخصیتی…………………………………………..65

3-3-8 روش تجزیه و تحلیل آماری………………………………………………………………………………………..65

3-9 ملاحظات اخلاقی…………………………………………………………………………………………………………..66

فصل چهارم: تجزیه وتحلیل و یافته های تحقیق……………………………………………………………67

4-1 مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………….68

4-2 توصیف داده ها………………………………………………………………………………………………………………68

4-2-1  مشخصات آزمودنی ها ………………………………………………………………………………………………69

4-2-3  توصیف ویژگی های پیکرسنج…………………………………………………………………………………….69

4-2-3-1  وزن……………………………………………………………………………………………………………………..69

4-2-3-2  طول……………………………………………………………………………………………………………………70

4-2-3-3 پهنا………………………………………………………………………………………………………………………71

4-2-3-4 محیط…………………………………………………………………………………………………………………..73

4-2-3-5 چین پوستی…………………………………………………………………………………………………………..75

4-2-3  توصیف ویژگی های شخصیتی……………………………………………………………………………………77

4-3 تفسیر داده ها…………………………………………………………………………………………………………………78

4-3-1 فرضیه های مربوط به ویژگی های پیکرسنجی………………………………………………………………..78

4-3-2 فرضیه های مربوط به ویژگی های شخصیتی………………………………………………………………….89

 

 

   عنوان                               فهرست مطالب                              صفحه

 

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………..92   5-6 مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………..93

5-2 خلاصه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………94

5-3 بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………………………………………….94

5-3-1 مقایسه ویژگی‌های پیکرسنجی …………………………………………………………………………………………94

5-3-1-1 وزن………………………………………………………………………………………………………………………….95

5-3-1-2 طول اندام ها……………………………………………………………………………………………………………..95

5-3-1-3 پهنا…………………………………………………………………………………………………………………………..96

5-3-1-4 محیط……………………………………………………………………………………………………………………….96

5-3-1-5 چین پوستی………………………………………………………………………………………………………………98

5-3-2 مقایسه ویژگی‌های شخصیتی…………………………………………………………………………………………..99

5-3-2-1 روان آزرده گرایی.  …………………………………………………………………………………………………..99

5-3-2-2 برون گرایی……………………………………………………………………………………………………………..100

5-3-2-3 گشودگی…………………………………………………………………………………………………………………100

5-3-2-4 موافق بودن………………………………………………………………………………………………………………100

5-3-2-5 با وجدان بودن…………………….. …………………………………………………………………………………101

5-4 پیشنهادات برخاسته از تحقیق…………………………………………………………………………………………….101

5-5 پیشنهاداتی برای تحقیقات بعدی ………………………………………………………………………………………..102

فهرست منابع ……………………………………………………………………………………………………………………..103

منابع فارسی……………………………………………………………………………………………………………………………103

منابع انگلیسی…………………………………………………………………………………………………………………………109

پیوست ها……………………………………………………………………………………………………………………………..س

پیوست الف: نامه درخواست مجوز……………………………………………………………………………………………….ع

پیوست ب : نامه صدور مجوز…………………………………………………………………………………………………….ف

پیوست ج: فرم رضایت نامه……………………………………………………………………………………………………….ص

 

پیوست د: فرم ثبت اندازه های پیکرسنجی…………………………………………………………………………………….ق

پیوست و: پرسشنامه شخصیت…………………………………………………………………………………………………….ر

چکیده انگلیسی

 

عنوان                              فهرست جداول                               صفحه

 

جدول 3-1 اندازه‌های پیکرسنجی……………………………………………………………………………………………….50

جدول 3-2 حیطه‌ها و جنبه‌های شخصیت……………………………………………………………………………………51

جدول 3-3  شماره سوالات مربوط به هر حیطه……………………………………………………………………………52

جدول 3-4 جهت و مرجع آناتومیکی نقاط مختلف چین پوستی…………………………………………………….61

جدول 4-1 توصیف آماری ویژگی‌های آزمودنی‌ها بر حسب شاخص‌های مرکزی و پراکندگی……………69

جدول 4-2 توصیف آماری میانگین وزن………………………………………………………………………………………69

جدول 4-3 توصیف آماری میانگین طول……………………………………………………………………………………..70

جدول 4-4 توصیف آماری میانگین پهنا……………………………………………………………………………………….72

جدول 4-5 توصیف آماری میانگین محیط …………………………………………………………………………………..73

جدول 4-6 توصیف آماری میانگین چین پوستی ………………………………………………………………………….75

جدول 4-7 توصیف آماری میانگین ویژگی های شخصیت……………………………………………………………..77

جدول 4-8 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه وزن ……………………………………………………79

جدول 4-9 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه قد ایستاده…………………………………………….79

جدول 4-10 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه قد نشسته………………………………………….. 79

جدول 4-11 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه طول بازو……………………………………………80

جدول 4-12 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه طول ران …………………………………………..80

جدول 4-13 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه طول ساق پا ……………………………………….81

جدول 4-14 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه پهنای آرنج………………………………………….81

جدول 4-15 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه پهنای اپی کندیل ران ……………………………82

جدول 4-16 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه محیط بازو در حالت استراحت……………….82

جدول 4-17 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه محیط بازو در حالت انقباض………………….83

جدول 4-18 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه محیط ساعد……………………………………….. 83

جدول 4-19 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه محیط مچ دست …………………………………..83

جدول 4-20 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه محیط کمر ………………………………………….84

جدول 4-21 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه محیط لگن…………………………………………..84

جدول 4-22 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه محیط ساق پا ………………………………………85

جدول 4-23 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه محیط مچ پا ………………………………………..85

 

عنوان                              فهرست جداول                                 صفحه

جدول 4-24 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه چین پوستی سه سر بازو ………………………86

جدول 4-25 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه چین پوستی دو سر بازو …………………….. 86

جدول 4-26 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه چین پوستی تحت کتفی………………………..87

جدول 4-27 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه چین پوستی فوق خاصره ای………………….87

جدول 4-28شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه چین پوستی شکم………………………………….88

جدول 4-29 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه چین پوستی عضله ران………………………….88

جدول 4-30 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه چین پوستی پشت ساق پا……………………..89

جدول 4-31 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه شاخص روان آزرده گرایی…………………….89

جدول 4-32 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه شاخص روان برون گرایی……………………. 90

جدول 4-33 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه شاخص روان گشودگی ……………………….90

جدول 4-34 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه شاخص موافق بودن……………………………..90

جدول 4-35 شاخص های آماری محاسبه شده جهت مقایسه شاخص باوجدان بودن……………….. ……….91

 

عنوان                                    فهرست شکل ها                                     صفحه

شکل 2 ‑1 برخی نقاط قابل اندازه گیری در بدن …………………………………………………………………………….17

شکل ‏2‑2 متر نواری مخصوص پیکرسنجی…………………………………………………………………………………….18

شکل ‏2‑3 قدسنج دیواری……………………………………………………………………………………………………………..18

شکل ‏2‑ 4 ترازوی دیجیتال…………………………………………………………………………………………………………..18

شکل ‏2‑5 کالیپر چین پوستی…………………………………………………………………………………………………………19

شکل ‏2‑6 کالیپر برای اندازه گیری پهنای استخوان‌ها………… ……  ……………………………………………………..19

شکل ‏2‑7 جعبه پیکرسنجی جهت اجرای صحیح تکنیک های اندازه گیری……………………………………….. 19

شکل ‏2‑8 تصویر تمرینات کاراته در قرن 19………………………………………………………………………………..  25

شکل ‏2‑9 تصویری از گجین فوناکوشی و جمعی از اساتید………………………………………………………………31

شکل ‏2‑10 نماد و نشان سبک‌ها………………………………………………………………………………………………… 32

شکل ‏2‑11 تصویر اجرای بخشی از یک کاتا………. ………………………………………………………………………. .34

شکل ‏2‑12 تصویر مسابقات کومیته……….. ……………………………………………………………………………………..35

شکل ‏3‑1 نحوه اندازه‌گیری قد ایستاده…… ……………………………………………………………………………………..55

شکل ‏3‑2 نحوه اندازه‌‌‌‌‌‌‌‌گیری قد نشسته……. ……………………………………………………………………………………..56 شکل ‏3‑3  نقاط اندازه‌گیری محیط بدن………………………………………………………………………………………… 59

شکل ‏3‑4 نحوه صحیح اندازه‌گیری چین پوستی….. …………………………………………………………………………61

شکل ‏3‑5 نحوه اندازه‌گیری چین پوستی سه‌سر بازو………… ……………………………………………………………..62

شکل ‏3‑6 نحوه اندازه‌گیری چین پوستی دو سر بازو………………………………………………………………………..62  شکل ‏3‑7 نحوه اندازه‌گیری چین‌ پوستی ناحیه تحت کتف…………………………………………………………………63

شکل 3-8 نحوه اندازه‌گیری چین‌ پوستی فوق خاصره ای………………………………………………………………….63

شکل 3-9  نحوه اندازه‌گیری چین‌ پوستی ناحیه شکم……………………………………………………………………….64

شکل 3-10 نحوه اندازه‌گیری چین‌ پوستی ناحیه ران………………………………………………………………………..64

شکل ‏4‑1 میانگین ویژگی‌های پیکرسنجی(وزن) قهرمانان کاتا و کومیته……………………………………………..70

شکل ‏4‑2 میانگین ویژگی‌های پیکرسنجی (طول) قهرمانان کاتا و کومیته…………………………………………….71

شکل ‏4‑3 میانگین ویژگی‌های پیکرسنجی(پهنا) قهرمانان کاتا و کومیته……………………………………………….72

شکل ‏4‑4 میانگین ویژگی‌های پیکرسنجی(محیط) قهرمانان کاتا و کومیته……………………………………………74

 

عنوان                              فهرست شکل ها                           صفحه

 

شکل ‏4‑5 میانگین ویژگی‌های پیکرسنجی(چین پوستی) قهرمانان کاتا و کومیته……………………………….. 76

شکل ‏4‑6 میانگین ویژگی‌های شخصیتی قهرمانان کاتا و کومیته………………………………………………………78

 

  فصل اول‌:

 

             کلیات تحقیق

1-1 مقدمه

ورزشکاران، زینت جامعه بوده و باعث افتخار می باشند و قهرمانان ورزشی مانند ستارگان می‌درخشند (بوستانی، 1389). اکثر انسان ها با توانایی بالقوه متولد می شوند اما با کسب تجربه لازم وآموزش های صحیح و ضروری استعداد بالقوه آنها  بارور و شکوفا می گردد (اشمیت[1]،1384).

بسیاری از والدین علاقه‌مندند کودکانشان موفقیت در رشته های ورزشی را تجربه کنند، حتی ممکن  است برخی از آنها تمایل داشته باشند کودک خود را در سطح  نخبگان ورزشی و قهرمانان ملی و  بین‌المللی ببینند. پیشرفت از سطوح  ابتدایی به سطح  نخبگی، در ورزش فرآیندی بسیار  پیچیده  دارد، فرآیند کشف ورزشکاران با استعداد برای شرکت در یک برنامه تمرینی سازماندهی شده یکی از موضوعاتی است که امروزه در ورزش مطرح  است، همه افراد می‌توانند در فعالیت‌های ورزشی شرکت نمایند اما افراد کمی به سطوح بالای مهارت و چیرگی دست می‌یابند (ابراهیم و حلاجی، 1386). هر فردی می تواند به فعالیت ورزشی ویژه ای بپردازد، اما تعداد کمی هستند که به مرحله نخبگی و قهرمانی می رسند(لیدر[2]، 2005).

ورزشکاران برای رسیدن به اهداف ورزشی خود نیازمند کسب مهارت‌‌ها در دو زمینه جسمانی و روحی روانی هستند و دستیابی به اوج عملکرد ورزشی با ویژگی‌های روانشناختی و پیکری برجسته  میسراست (بخردی، عابدنظری و ذکایی، 1380). درچند سال اخیر تحقیقات زیادی در زمینه شناسایی و بهبود عوامل موثر بر موفقیت ورزشکاران انجام شده است و اوج عملکرد ورزشکاران مهمترین دغدغه مربیان در تورنمنت های بین‌المللی است‌ (توتردل، 2001). یکی از مهم ترین اجزای وابسته به تندرستی، ترکیب بدنی می باشد. در بسیاری از تحقیقات بین ویژگی های پیکرسنجی و اجراهای ورزشی ارتباط و همبستگی بالایی مشاهده شده است (دولت آبادی، 1379). عواملی چون اندازه و تر کیب بدنی و شاخص های اجرایی مهارت حركتی نقش بسزایی در گرایش افراد به یكی از رشته های ورزشی خاص دارد. به عنوان مثال، اهمیت قامت بلند در ورزشكاران ورزش های تیمی كاملاً پذیرفته شده است یا داشتن قامت کوتاه در ژیمناست ها باعث مزیت مکانیکی و موفقیت اجرای مهارت شده است (زونیگا[3] و همکاران 2011). یقینا رسیدن به اوج عملکرد ورزشی بدون برخورداری از مهارت های روانی امکان پذیر نمی‌باشد و گام مهم در این مسیر، ارزیابی مهارت‌های روانشناختی و شخصیت ورزشکاران است (تجاری، زارعی و عظیم نژاد،1388). ورزشکاران نخبه نمونه های عالی رشد مهارتهای حرکتی هستند، این  ورزشکاران بر اساس اندازه و وضعیت بدن و تجارب شناختی و اجتماعی خود عملکردهای حرکتی را به حداکثر درجه  و میزان پیشرفت می رسانند و می‌توان با بررسی وشناخت این قابلیت ها از آن بعنوان شاخص و معیاری برای استعداد یابی در رشته های مختلف ورزشی استفاده  نمود (هی وود[4]،1390). یکی از رشته های ورزشی که امروزه مشتاقان زیادی در سراسر دنیا از جمله در کشورمان دارد ورزش کاراته می باشد. ورزش رزمی کاراته   برای اولین بار در منطقه ای به نام اوکیناوا[5] جزیره ای بین چین و ژاپن در حدود 4000 سال پیش توسط افسران چینی راه یافت، شکل ابتدایی کاراته روش مبارزه ای چینی به نام کمپو[6] بود که طی سالیان طولانی تبدیل به ته[7] و سپس کاراته گردید (حسین خان، 1383). این رشته ورزشی نیز مانند دیگر رشته ها مسیر تکامل را پیموده و به شکل امروزی در آمده است و دارای مسابقات رسمی در سراسر دنیا در قالب قهرمانی قاره ای و جهانی می باشد که در دو بخش کاتا[8] (فرم) و کومیته[9] (مبارزه)  ، بانوان و آقایان در رده های وزنی و سنی مختلف می باشد (مردانی، 1389). اما تاکنون تحقیقات اندکی به منظور شناسای ویژگی های مورد انتظار قهرمانی رشته ورزشی کاراته به تفکیک در دو بخش کاتا و کومیته با بهره گرفتن از شاخص های پیکرسنجی و شخصیتی انجام  شده است، امید است نتایج این تحقیق که با تاکید بر مقایسه ویژگی های مختلف پیکرسنجی و شخصیتی قهرمانان کاتا و کومیته می‌باشد، اطلاعات نسبتاً جامعی در اختیار مربیان، اولیاء و مسولین رشته ورزشی کاراته جهت شناسایی بهتر استعدادهای هنرجویان کاراته در دو بخش فراهم سازد، تا با توجه به کمیت بالای هنرجویان کاراته در سطح کشور، این رشته ورزشی بتواند نتایج مطلوب‌تری را درعرصه های بین‌المللی کسب نمایند.

[1] – EShmith

[2]  -Lidor

[3] – Zuniga

[4]-  hiud

[5]-  Okinawa

[6] – Kempo

[7] – Te

[8] – kata

[9]- Kumite

تعداد صفحه :149

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.