زیست شناسی

دانلود رساله دکتری:طراحی نرم­ افزاری پپتید اختصاصی متصل­ شونده به کادمیم و ساخت سیستم نمایش­ سطحی باکتریایی براساس پیلی CS3 برای حذف فلزات­ سنگین با حداکثر تمایل به کادمیم

متن کامل پایان نامه مقطع دکتری رشته :زیست­ شناسی

گرایش :ژنتیک­ ملکولی

عنوان : طراحی نرم­ افزاری پپتید اختصاصی متصل­ شونده به کادمیم و ساخت سیستم نمایش­ سطحی باکتریایی براساس پیلی CS3 برای حذف فلزات­ سنگین با حداکثر تمایل به کادمیم

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

پژوهشگاه ملی مهندسی­ ژنتیک و زیست ­فناوری

 

رساله دکتری

رشته زیست­ شناسی- گرایش ژنتیک­ ملکولی

 

طراحی نرم­ افزاری پپتید اختصاصی متصل­ شونده به کادمیم و ساخت سیستم نمایش­ سطحی باکتریایی براساس پیلی CS3 برای حذف فلزات­ سنگین با حداکثر تمایل به کادمیم

 

استادان راهنما

دکتر باقر یخچالی

دکتر مهدی صادقی

 

استاد مشاور

دکتر علی­ اصغر کارخانه

 

بهمن 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 فهرست مطالب

صفحهعنوان
فصل اول: مقدمه و مروری بر مطالب گذشته
21-1 زیست فناوری
32-1 بیوانفورماتیک و نقش آن در زیست­فناوری
31-2-1 پایگاه­داده
41-1-2-1 جایگاه Expasy
42-1-2-1 پایگاه­داده Swiss-Prot
73-1-2-1- پایگاه­دادهProsite  یا پایگاه­داده موتیف­ها
93-1 کاربرد بیوانفورماتیک در پیش­گویی ساختار پروتئین
91-3-1 پیش­گویی ساختار دوم پروتئین­ها
102-3-1 پیش­گویی ساختار سوم پروتئین­ها
114-1 نمایش ساختار پروتئین
115-1 مقایسه ساختار سوم پروتئین­ها
126-1 فلزات سنگین و اثرات زیست­محیطی آنها
147-1 منابع تولید کننده آلودگی­های فلزات سنگین
168-1 کادمیوم
169-1 حذف فلزات سنگین از محیط­زیست
171-9-1 روش­های فیزیکوشیمیائی
171-1-9-1 روش اسمز معکوس
172-1-9-1 روش دیالیز الکتریکی
173-1-9-1 روش اولترا فیلتراسیون
184-1-9-1 تبادل یونی
185-1-9-1 رسوب­دهی شیمیایی
182-9-1 روش های پاکسازی زیستی
181-2-9-1 پاکسازی گیاهی
182-2-9-1 جذب زیستی
191-2-2-9-1 سازکار­های جذب زیستی
191-1-2-2-9-1 فرایند رسوب و تجمع خارج سلولی
201-1-1-2-2-9-1 جذب الکتریکی
20   2-1-1-2-2-9-1 جذب فیزیکی یا جذب با دخالت نیروهای واندروالس
203-1-1-2-2-9-1 جذب شیمیایی
202-1-2-2-9-1 رسوب وتجمع داخل سلولی
201-2-1-2-2-9-1 متیله­کردن فلز
212-2-1-2-2-9-1 سولفوره کردن
213-2-1-2-2-9-1 رسوب فلزات مسموم کننده به صورت غیرمستقیم
2110-1 سازکار­های ورود فلزات سنگین به ریزسازواره­ها
2311-1 پروتئین­ها و پپتیدهای عمومی متصل شونده به فلزات سنگین
2612-1 نمایش سطحی باکتریایی
271-12-1 نمایش­سطحی در باکتری­های گرم­منفی
292-12-1 نمایش پروتئین­های هترولوگ در باکتری­های گرم مثبت
3013-1 افزایش جذب­زیستی فلزات سنگین در باکتری­های گرم منفی با روش­های مهندسی ژنتیک با تاکید بر نمایش­سطحی
3314-1 سازکار تشکیل پیلی باکتریایی
361-14-1 پیلی­های باکتریایی و پیلی CS3
391-1-14-1 سازمان دهی ژنتیکی اپرون cst
402-1-14-1 تنظیم بیان CS3
4015-1 اهداف تحقیق
فصل دوم: مواد و روش­ها
421-2 بررسی­های بیوانفورماتیکی
421-1-2 پایگاه­های­داده و برنامه ­های بیوانفورماتیکی
432-1-2 ساختار پروتئین و روش­های پیش­گویی عملکرد
431-1-2-1-2 جستجوی (شباهت) در پایگاه­داده توالی

 

431-1-2-1-2 جستجوی (شباهت) در پایگاه­داده توالی
433-1-2  روش­های آنالیز ساختار اول
444-1-2 روش­ها و برنامه­ی پیش­گویی ساختار و عملکرد پروتئین
465-1-2 ابزارهای مشاهده و آنالیز ملکولی
472-2 روش­های بیوانفورماتیکی
471-2-2 پیش­گویی ساختار دوم
472-2-2 پیش­گویی ساختار سوم پروتئین­ها و مدل­سازی
491-2-2-2 جستجوی توالی­های مشابه با PSI-Blast و Blast در مقابل پایگاه­داده  PDB
492-2-2-2 مدل­سازی مقایسه­ای
491-2-2-2-2 سرور SWISS-MODEL
502-2-2-2-2 مدل­سازی با برنامه Modeller
513-2-2-2 مدل­سازی براساس روش شناسایی تاخوردگی
524-2-2-2 شبیه‌سازی دینامیک مولکولی با بهره گرفتن از نرم‌افزار GROMACS
525-2-2-2 تغییرات RMSD
521-5-2-2-2اندازه گیری RMSD با نرم افزار Swiss-pdb viewer
532-4-2-2-2اندازه ­گیری RMSD با برنامه تحت شبکه CE
533-2-2 پیش­گویی سطوح در دسترس و سطوح مشترک بین دو پروتئین
543-2 مواد
541-3-2 ترکیبات استفاده­شده
542-3-2 آنتی بیوتیک ها
543-3-2 آنتی­بادی­های اولیه
544-3-2 آنتی­بادی­های ثانویه
545-3-2 باکتری­ها
556-3-2 پلاسمیدها
577-3-2 اولیگونوکلئوتیدها
588-3-2 کیت­های آزمایشگاهی
599-3-2 آنزیمها
5910-3-2 نشانگر­ها
5911-3-2 محلول­ها و بافرها
6012-3-2 محیط­های کشت
601-12-3-2 محیط­های­کشت CFA آگار
6013-3-2 محلول‌های مورد نیاز برای تهیه سلول‌های باكتریایی مستعد
6014-3-2 محلول­های مورد نیاز به منظور نگهداری باکتری­ها
604-2 وسایل و دستگاه­ها
615-2 روش­ها
611-5-2 کشت باکتری
612-5-2 استخراج پلاسمید
611-2-5-2 استخراج پلاسمید با روش شکستن قلیایی
623-5-2 استخراج DNA پلاسمیدی با بهره گرفتن از کیت
624-5-2 بازیافت قطعات DNA از روی ژل­آگارز با بهره گرفتن از کیت
626-5-2 تهیه باکتریهای مستعد برای پذیرش DNA پلاسمید خارجی
621-6-5-2 مستعد سازی باکتری­ها
637-5-2 انتقال پلاسمید به درون باکتری
648-5-2 واکنش زنجیره­ای پلی­مراز(Polymerase chain reaction, PCR)
641-8-5-2 SOEing-PCR (Splicing by overlap extension PCR)
671-1.                    9-5-2 کلونینگ ژن جهش یافته  cstHدر وکتورpBR322
6810-5-2 تائید صحت کلون­های واجد پلاسمید نوترکیب (Screening)
6911-5-2 بررسی پروتیئن­ها
691-11-5-2 استخراج پروتیئن پیلی از باکتری
702-11-5-2 سنجش پروتیئن به روش برادفورد(Baradford)
701-2-11-5-2 رسم منحنی استاندارد پروتئین
713-11-5-2 وسترن­بلاتینگ (Western Blotting)
714-11-5-2 لکه­گذاری برای سلولهای باکتری
7212-5-2 رنگ آمیزی ایمینوفلوروسنس
7313-5-2 بررسی میزان جذب یون فلز
7314-5-2 ویژگی­های پلاسمیدهای استفاده­شده در این مطالعه
7415-5-2 بررسی های آماری

فصل سوم: نتایج

761-3 نتایج بررسی های بیوانفورماتیکی
761-1-3 شناسایی و طراحی موتیف(پپتید) متصل شونده به فلزات
802-1-3 آنالیز ساختاری پروتئین CstH جهت پیش­گویی جایگاه مجاز در آن
801-2-1-3 شناسایی الگو و همردیفی توالی الگو–هدف
872-2-1-3 تولید و ساخت مدل و ارزیابی کیفیت آنها
903-2-1-3 سطوح قابل دسترس و اسیدهای­آمینه سطحی
934-2-1-3 سطوح مشترک و اسیدهای­آمینه درگیر در ارتباطات زیرواحدها در پلیمر پیلی و زیرواحد–چاپرون
945-2-1-3 پیش­گویی و تعیین ساختار دوم
963-1-3 پیش­گویی نهایی مناطق مجاز در زیرواحد CstH
964-1-3 مدل­سازی پروتئین­های هیبرید
982-3  نتایج آزمایشگاهی
981-2-3  ساخت کاست های ژنی از ترکیب ژن cstH و توالی متصل شونده به کادمیوم
1012-2-3 کلونینگ DNA زیر­واحد اصلی(CstH) جهش­یافته در وکتور کلونینگ
1031-2-2-3 غربالگری کلون­های دارای پلاسمید­های نوترکیب
1031-1-2-2-3 غربالگری با مقاومت آنتی­بیوتیکی و مقایسه وزنی با پلاسمیدهای کنترل
1032-1-2-2-3 غربالگری با PCR
1053-1-2-2-3 برش آنزیمی
1054-1-2-2-3 تعیین توالی ژن­هایCstH::Cbm  وCstH::Cbβm  در کلون­های نوترکیب
1063-2-3 کلونینگ ژن­هایcstH::cbm  و cstH::cbβm در اپرون cst
1081-3-2-3 غربال کردن کلون های حاوی اپرون هیبرید cst::cbm و  cst::cbbm
1091-1-3-2-3  تائید صحت کلونینگ با برش آنزیمی
1102-1-3-2-3  تائید کلونیگ با PCR
1124-2-3 بررسی بیان پیلی­های هیبرید CS3::cbβm و CS3::cbm توسط روش­های دات­بلاتینگ باکتری و وسترن پروتئین
1131-4-2-3 دات بلاتینگ باکتری
1142-4-2-3 وسترن بلاتینگ
1155-2-3 بررسی نمایش سطحی پیلی­های هیبرید CS3::cbβm و CS3::cbm  توسط رنگ­آمیزی ایمونوفلورسانس
1176-2-3 بررسی خاصیت اتصال به فلز باکتری­های بیان کننده پیلی CS3 نوترکیب
1191-6-2-3 جذب کادمیم
1202-6-2-3 اختصاصیت اتصال
فصل چهارم: بحث و نتیجه­گیری
1231-4 مزیت بیان سطحی بر سایر سیستم­های بیان پروتئین
1242-4 کاربرد پیلی CS3 جهت نمایش سطحی و نقش مطالعات بیوانفورماتیکی در شناسایی مناطق مجاز ورود پپتیدهای بیگانه در آن
1293-4 مقایسه موتیف­های طراحی­شده جهت جذب یون کادمیوم توسط باکتری­های نوترکیب ساخته­شده در این پروژه با مطالعات پیشین
1354-4 پیشنهادات
136منابع
144پیوست­ها

 

فهرست جدول­ها

عنوانصفحه
جدول 1-1. موتیف­های حفظ شده و اختصاصی متصل شونده به یونهای فلزی8
جدول 1-2. مهمترین صنایع تولید كننده فاضلاب حاوی فلز سنگین15
جدول 1-3. خانواده­های مهم پروتئین­های دخیل در نقل وانتقالات فلزات سنگین در باکتری­ها22
جدول1 -4. ارگانل­های سطحی باکتریایی که از طریق مسیر چاپرون-آشر اسمبل می­شوند35
جدول 1-5. خلاصه ای از اپی توپ­ها و موتیف­های ارائه شده توسط پیلی­ها38
جدول 2-1. پایگاه­های­داده و برنامه ­های بیوانفورماتیکی42
جدول 2-2.ابزارهای مقایسه توالی43
جدول 2-3. ابزارهای آنالیز توالی اول پروتئین43
جدول 2-4. روش­های جستجوی پروفایل و پترن44
جدول 2-5. ابزارهای پیش­گویی ساختار دوم44
جدول 2-6. ابزارها و روش های پیش­گویی ساختار سوم45
جدول 2-7. ابزارهای آنالیز و مشاهده ملکولی46
جدول 2-8. مشخصات پلاسمیدهای استفاده شده و یا ساخته شده در این تحقیق56
جدول 2-9. مشخصات اولیگونوکلئوتید­های استفاده شده در این تحقیق57
جدول 2-10. ترکیبات استفاده شده در یک واکنش SOEing-PCR65
جدول 2-11. واكنش برش آنزیمی پلاسمید pPR32267
جدول 2-12. تركیبات مورد استفاده برای واكنش الحاق68
جدول 3-1 توالی اسید آمینه ای زیرواحد اصلی و چاپرون دو سیستم CS3 و کپسول آنتی­ژنی F181
جدول 3-2. ویژگیهای ساختاری الگو-هدف که توسط روش­های محاسباتی به همراه امتیازات نمره­دهی بدست آمده­است87
جدول 3-3. مناطق و اسیدهای­آمینه درگیر در ارتباطات ملکولی و غیرقابل دسترس ملکول CstH94
جدول 3- 4. اثر رقابتی یونهای Ni2+, Cu2+  و Cr3+ بر جذب Cd2+ در حضور کادمیوم121
4 -1. مقایسه میزان جذب یون کادمیم در سیستم­های نمایش­سطحی مختلف و نتایج حاصل از این تحقیق133

 

فهرست شکل­ها

عنوانصفحه
شکل 1-1. بخشی از اطلاعاتی که از پایگاه داده Swiss-Prot برای زیر واحد اصلی پروتیئن  CS36
شکل 1-2. برخی از عناصر سنگین مهم در طبیعت14
شکل 1-3. آرایش عناصر ساختار دوم دومین HMA در پروتئین CadA و  اندرکنش فلز سنگین با اسیدهای آمینه سیسئین موجود در پروتئین ناقل فلز سنگین23
شکل 1-4. ساختار شیمیایی فیتوچلاتین طبیعی و فیتوچلاتین سنتزشده26
شکل 1-5. ترکیبات سطحی باکتریهای گرم منفی و گرم مثبت27
شکل 1-6. عرضه سطحی در باکتریهای گرم منفی29
شکل 1-7. دیاگرام شمایتک از سرهم بندی پیلی توسط مسیر چاپرون و آشر.34
شکل 1-8. سازماندهی ژنتیکی لوکوس­های اپرون CS3 ، فلش­ها جهت پروموتر­ها را نشان می­دهد39
شکل 2-2. خلاصه مراحل مدل­سازی پروتئین­ها48
شکل 2-3. SOEing-PCR برای وارد کردن موتیف متصل شونده به فلز سنگین در جایگاه مجاز 38 و ساخت وکتور بیانی66
شکل2-4 .نقشه ژنتیکی پلاسمیدهای دارنده ژن کامل اپرون  cst  ( pPM4567 )  و ژنcstH  (pPM4555)74
شکل 3-1. پترن توافقی دومین  اتصال به فلزات سنگین (HMA_1) و  نمایش لوگوی توالی پترن77
شکل3-2. توالی  و نمودار شماتیک مربوط به دومین HMA _1  در پروتئین CadA78
شکل 3-3. تطابق توالی بر مبنای ساختار دوم در منطقه انتهای آمینی انواع پروتئین­های دسته P1-type ATPases79
شکل 3-4. همردیفی توالی- ساختاری بین پروتئین های الگو-هدف85
شکل 3-5. همردیفی توالی الگو و هدف زیرواحد اصلی و چاپرون دو پیلی CS3 و F1 antigen86
شکل .3-6. مدل­های تولید شده برای دو پروتئین CstH (سمت چپ) و CS3-188
شکل 3-7. ارزیابی پایداری دو ملکول CstH  وCS3-1  در طی شبیه سازی دینامیک ملکولی88
شکل 3-8. بررسی کیفیت مدل های CstH و  cs3-1توسط سرور تحت شبکه Prosa و نقشه راما چاندران با سرور Procheck90
شکل 3-9. کاندیدهای جایگاه های مجاز91
شکل 3-10. آنالیز در معرض قرارگیری مدل CstH با کمک نرم افزار Discovery Studio 2.592
شکل 3-11. آنالیز مدل CstH با سرور VADAR92
شکل 3-12. پیش گویی  پیش­گویی ساختار دوم زیرواحد اصلی پیلی  CstHو موقعیت نسبی مناطق مجاز بر روی آن

 

95
شکل 3-13. مدل سه بعدی CstH و موقعیت جایگاه های مجاز در آن

شکل 3-14. مقایسه ساختاری الگوها با مدل هیبرید و آنالیز و بررسی در معرض قرارگیری موتیف متصل شونده به فلز سنگین

96

97

شکل 3- 15. ساخت کاست های ژنی از ترکیب ژن cstH و توالی متصل شونده به کادمیوم99
شکل 3–16. الکتروفورز محصولات SOEing-PCR100
شکل 3-17. نحوه کلونینگ محصولات SOEing PCR در ناقل pBR322102
شکل 3-18. الکتروفورز DNA پلاسمید pBR322 و کلون­های نوترکیب بر روی ژل آگارز یک درصد103
شکل 3- 19. الکتروفورز محصولاتPCR  کلون های نوترکیب

شکل 3-20. الکتروفورز محصول برش آنزیمی DNA نوترکیب با آنزیم­های  AocI و. BamH1

104

105

شکل3- 21. شکل شماتیک کلونینگ ژن هیبرید cstH::cbm و  cstH::cbβm در اپرون پیلی CS3107
شکل3 -22. برش آنزیمی پلاسمید pPM4567 و پلاسمید­های نوترکیب108
شکل 3-23. الکتروفورز DNA پلاسمید­های نوترکیب pEYSm2 و pEYSbm2 روی ژل آگارز یک درصد.109
شکل3-24. الکتروفورز برش آنزیمی DNA پلاسمید­های حامل اپرون نوترکیب با آنزیم HindIII بر روی ژل آگارز یک درصد110
شکل 3-25. الکتروفورز محصول واکنش PCR کلون­های نوترکیب حامل کل اپرون بر روی ژل آگارز یک درصد.112
شکل 3-26. دات بلاتینگ باکتری E. coli بیان کننده پیلی هیبرید با بهره گرفتن از آنتی­بادی CS3113
شکل 3-27. وسترن بلاتینگ باکتری E. coli بیان کننده پیلی نوترکیب با بهره گرفتن از آنتیCS3.115
شکل 3-28. تصاویر میکروسکوپ فلوئورسانس باکتریE. coli  بیان کننده پیلی نوترکیب با بهره گرفتن از آنتی­بادی CS3116
شکل 3- 29. منحنی ظرفیت جذب کادمیوم در باکتری بیان کننده موتیف اتصالی به کادمیوم و باکتری E. coli میزبان117
شکل 3-30. بررسی اثر عامل زمان بر جذب کادمیوم در باکتری­های مهندسی شده118
شکل 3-31. مقایسه جذب کادمیوم در سلولهای کنترل و سلولهای نوترکیب120
شکل 4- 1.  ساختار دمین متصل شونده به فلز واقع در انتهای­آمینی پروتئین CadA باکتری لیستریا مونوسیتوژن و مدل پیشنهادی برای نحوه پیوند فلز با موتیف128

 

چکیده:

گسترش فعالیت­های طبیعی و صنعتی در جوامع امروزی منجر به آلودگی اکوسیستم­های آبی و خاکی با فلزات سنگین، ترکیبات معدنی، آلی و رادیونوکلئوئیدها و در نتیجه به مخاطره افتادن حیات اکوسیستم­ها و سلامت انسان شده­است. حضور فلزات سنگین بیش از استاندارهای تعریف شده در محیط باعث بروز مشکلات و عوارض جدی و گاهاً جبران ناپذیر برای انسان و ساکنان آن اکوسیستم می­گردد. لذا می­بایست چاره اندیشی­های جدی در جهت کنترل و حذف آلاینده­ها از بیوسفر بکاربرد.

روش­های مختلفی برای حذف فلزات سنگین و کنترل آنها در محیط و از جمله پسماندهای صنعتی وجود دارد که بطور عمده شامل روش­های فیزیکی (مانند اولترافیلتراسیون و اسمز معکوس)، شیمیایی (از قبیل تبادل یونی و رسوب شیمیایی) و بیولوژیکی (مانند احیای باکتریایی سولفات، حذف گیاهی و حذف و پاکسازی با عرضه سطحی باکتریایی) می­باشند. روش های بیولوژیکی به سبب مزایایی مانند هزینه پایین، کارایی بالا، عدم نیاز به مواد مغذی فراوان، امکان احیای جاذب و امکان بازیافت فلز مورد توجه بیشتری قرارگرفته ­است.

عرضه سطحی باکتریایی با کمک متدهای DNA نوترکیب روش توانمندی برای ارائه پروتئین­ها و پپتیدهای همولوگ در سطح باکتری­هاست که کاربردهای وسیعی در تهیه و تولید واکسن­های باکتریایی، غربالگری کتابخانه­های پپتیدی، تولید آنتی­بادی­ها، تولید بیوکاتالیست­های نوترکیب، توسعه بیوسنسورها و ایجاد جاذب­های بیولوژیکی دارد. لذا بنظر می­رسد با بیان سطحی پروتئین­ها یا پپتیدهای قابل اتصال به فلزات سنگین مانند گلوتاتیون­ها، متالوتیونین­های غنی از سیستئین، فیتوکلاتین­های سنتزی و پپتیدهای موثر در نقل و انتقالات فلزات درباکتری­ها، بتوان فلزات سنگین را در حداقل زمان از محیط­های آلوده حذف نمود.

در این مطالعه، ابتدا با کمک ابزارها و روش­های بیوانفورماتیکی، توالی پپتیدهای قابل اتصال به فلز کادمیوم استخراج گردید و نواحی مجاز دریافت پپتیدهای­بیگانه در سطح پیلی CS3 باکتری اشریشیاکلی پیش­گویی شد. سپس با فنون مهندسی ژنتیک و SOEing PCR، موتیف­های قابل اتصال به فلز کادمیوم در این مناطق وارد شده و بیان آنها در سطح باکتری اشریشیاکلی با روش های متعدد از جمله روش های لکه­گذاری و میکروسکوپ فلوروسانس ارزیابی شد.

در نهایت قابلیت و ظرفیت جذب فلز کادمیوم بوسیله باکتریهای نوترکیب، با روش جذب­اتمی اندازگیری گردید و نتایج نشان­داد که بطور متوسط سطح جذب فلز در باکتری­های بیان کننده پیلی نوترکیب واجد موتیف و یا موتیف به همراه زنجیره β در مقایسه با سویه کنترل بیان کننده پیلی 8 الی 16 برابر شده­است و علاوه بر این، سویه­های نوترکیب از محلولی که شامل مخلوطی ازفلزات که شامل مس، نیکل، کادمیوم و کروم بود بطور ترجیحی و انتخابی کادمیوم را جذب می­نمایند.

واژگان کلیدی: مدل­سازی پروتئین، موتیف جاذب فلز سنگین، پیلی باکتریایی و جذب فلز سنگین

1- مقدمه و مروری بر مطالب گذشته

1-1 زیست­ فناوری

زیست­فناوری یکی از محورهای اساسی توسعه در بسیاری از کشورها قلمداد شده و در تنظیم راهکارها و برنامه ­ریزی­های ملی توجه جدی به آن معطوف شده­است. این دسته از کشورها در حوزه­های مختلف مانند کشاورزی، داروسازی، محیط زیست و حوزه­های بسیار جدید مانند تراشه­های زیستی[1] و سوخت­های زیستی[2]، بهره فراوانی از زیست­فناوری کسب کرده­اند (Report,2011, Nikaido., 2003).

حفاظت محیط­زیست و در نظرگرفتن آن به عنوان یک جزء از سرمایه ملی کشورها و لزوم حفظ آن با به‌کارگیری زیست‌فناوری یکی از حوزه­های مهم پیشرفت بشری در نیمه دوم قرن بیستم میباشد. امروزه در برخی از معادن دنیا، استخراج و بازیافت کانی­های پرارزشی مانند طلا، نقره، مس و اورانیوم به کمک ریزسازواره­ها و با روش­های فروشویی زیستی[3] صورت می­گیرد (Sasson, 2005, Grommen and Verstraete, 2002). تولید پلاستیک­های قابل تجزیه[4] (Sasson, 2005)، تولید انرژی­های تجدید پذیر با بهره گرفتن از توده­های زیستی[5] (Chakrabarti, 2009)، طراحی و تولید ساختارهای نانومتری[6]  جدید مثل ترانزیستورها[7] و تراشه­های زیستی، پلیمرهای پروتئینی، افزایش بازیافت و سولفورزدایی نفت خام و پاکسازی آلودگی­های زیست محیطی، حذف مؤثر آلاینده‌های محیطی خطرناک و استفاده از فنون نگهداری ذخایر ژنتیکی از جمله کاربردهای زیست‌فناوری در زمینه محیط زیست و صنعت است (Kotrba et al., 1999a EuropaBio, 2003 ,).

در چند دهه اخیر با ابداع روش­های نوین در زیست­فناوری بخصوص ورود بیوانفورماتیک به عرصه مهندسی پروتیئن تغییرات چشمگیری در راهبردهای حذف زیستی برای افزایش حذف آلاینده­ها بوجود آمده­است. دراین تحقیق سعی شده است توانایی­ها و امکانات موجود در این دانش به عنوان ابزاری جهت بهبود و ارتقا روش­های پیشین حذف فلزات سنگین مورد بررسی و استفاده قرار­گیرد.

تعداد صفحه : 198

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.