جغرافیا

دانلود پایان نامه:تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در شهرداریهای کلانشهر تبریز (مطالعه موردی منطقه سه شهرداری تبریز) طرح تفصیلی جدید در مقایسه با طرح تفصیلی قدیم

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :جغرافیا

گرایش :جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

عنوان : تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در شهرداریهای کلانشهر تبریز(مطالعه موردی منطقه سه شهرداری تبریز)

طرح تفصیلی جدید در مقایسه با طرح تفصیلی قدیم

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد

رشته: جغرافیا وبرنامه ریزی شهری

 

عنوان :

تحلیلی بر تغییرات کاربری اراضی در شهرداریهای کلانشهر تبریز

(مطالعه موردی منطقه سه شهرداری تبریز)

طرح تفصیلی جدید در مقایسه با طرح تفصیلی قدیم

 

 

استاد راهنما :

دکتر بهمن هادیلی

 

 

استاد مشاور:

دكتر محمدرضا پورمحمدی

 

پاییز 1391

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

  عنوان                                                                                                 صفحه
فصل اول : كلیّات تحقیق 
 1-1. مقدمه2
1-2. بیان مسئله3
1-3. اهمیت موضوع تحقیق5
1-4. اهداف تحقیق6
1-5. کاربرد نتایج تحقیق6
1-6. سوالات تحقیق7
1-7. قلمرو تحقیق7
1-8. محدودیت­های تحقیق8
1-9. ساختارتحقیق8
فصل دوّم : پیشینه تحقیق 
2-1. مقدمه    11
2-2. تاریخچه کاربری اراضی12
2-3. کاربری اراضی چیست14
2-4 عدالت اجتماعی در مطالعات شهری-جغرافیایی17
2-5 نظریه عدالت اجتماعی در جغرافیایی شهری22
2-6. نقش عدالت اجتماعی در توسعه شهری24
2-7. برنامه ریزی کاربری اراضی شهری28
2-8. تعریف و ویژگی های رشد هوشمند30
2-9. انواع كاربری اراضی شهری36
2-10. كاربری زمین شهری40
2-11. زمین از دیدگاه توسعه ی پایدار شهری43
2-12. كاربری زمین و برنامه ریزی شهری44
2-13. كاربری زمین در طرح های توسعه ی شهری ایران45
2-14. استانداردهای كمی شهر سازی47
2-15 دیدگاه های نظری كاربری اراضی شهری53
2-16 پیشینه تحقیق55
 

فصل سوّم : روش شناسی تحقیق

 
3– 1. مقدمه63
3- 2. معرفی شهر تبریز63
3-3. عوامل اقلیمی تبریز65
3-4. فرهنگ شهری تبریز74
3-5. فرهنگ های زیست شهری تبریز80
3-6. روش تحقیق85
3-7. جامعه ونمونه آماری85
3- 8. ابزار وروش گردآوری داده ها85
3- 9. روش تجزیه وتحلیل داده ها86
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها 
4- 1. مقدمه92
4- 2. مشخصات  کاربری اراضی و جمعیت­شناختی شهرداری منطقه سه  تبریز92
4- 3. آمارهای توصیفی مربوط به تغییرات کاربری اراضی شهری شهرداری102
فصل پنجم : بحث و نتیجه گیری 
5- 1. مقدمه189
5- 2. بحث و نتیجه گیری189
5- 3. پیشنهادها194
منابع و مأخذ 
منابع فارسی196
منابع انگلیسی198

 

 

 

عنوان نقشه                                 فهرست نقشه هاصفحه
 3-3-1)نقشه  کاربری اراضی شهر تبریز84
3-3-2)نقشه کاربری اراضی منطقه3 تبریز100
3-3-3)نقشه تقسیمات شهری ناحیه 1 منطقه 3140
3-3-4)نقشه کاربری اراضی پیشنهادی ناحیه 1 منطقه 3141
3-3-5)نقشه تقسیمات شهری ناحیه 2 منطقه 3166
3-3-6)نقشه کاربری اراضی پیشنهادی ناحیه 2 منطقه 3167
3-3-7)نقشه تقسیمات شهری ناحیه 3 منطقه 3176
3-3-8)نقشه کاربری اراضی پیشنهادی ناحیه 3 منطقه 3177
3-3-9)نقشه تقسیمات محلات ناحیه3منطقه3179
3-3-10)نقشه کاربری اراضی ناحیه 6 منطقه 3183
3-3-11) نقشه تقسیمات محلات ناحیه6منطقه3184

 

 

 

 

 

 

 

          فهرست جد ول ها 
عنوان جدول                                                                                              صفحه
جدول(2-1) تفاوت راهبردهای رشد هوشمند و پراكندگی در توسعه شهری:…….34
جدول(3-1): میانگین حداكثر وحداقل متوسط درجه حرارت 15ساله تبریز بین سالهای 1375-138966
جدول(3-2) میانگین حداكثر وحداقل مطلق دمای15سال تبریز بین سالهای 1375-138967
جدول(3-3)  میانگین حداكثر وحداقل متوسط دما بین سالهای 1375-1389 به تفكیك ماه68
جدول(3-4): میانگین 15 ساله بارندگی سالیانه  بین سالهای 1375-1389 تبریز69
جدول(3-5): میانگین تعداد روزهای یخبندان  بین سالهای 1375-1389 تبریز70
جدول(3-6): میانگین 15 ساله بارش فصول سالیانه  بین سالهای 1375-1389 تبریز70
جدول(3-7): رطوبت نسبی 15 ساله  بین سالهای 1375-1389 تبریز71
جدول(3-8):تغییرات كاربری های اراضی شهری تبریز دردوره 5ساله(1387-1383)87
جدول(3-9): مساحت برخی كاربری های تغییریافته به تفكیك مناطق شهرداری درطی پنج سال90
جدول(4-1) تغییرات کاربری ارضی شهری تبریز در دوره 5 ساله طرح تفصیلی جدید(1383-1387)92
جدول(4-2) سطوح و سرانه کاربری اراضی موجود منطقه سه تبریز در طرح تفصیلی قدیم95
جدول(4-3) محله بندی اجتماعی طرح تفصیلی قدیم شهرداری منطقه سه تبریز98
جدول(4-4) تراکم خالص و ناخالص کاربری شهرداری منطقه سه تبریز98
جدول(4-5) تراکم های خالص و ناخالص شهرداری منطقه سه تبریز در (طرح تفصیلی قدیم)99
جدول(4-6) تغییرات کاربری اراضی محله 1 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)104
جدول(4-7): تغییرات کاربری اراضی محله 2 ناحیه 1منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)107
جدول(4-8): تغییرات کاربری اراضی محله3 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)110
جدول(4-9): تغییرات کاربری اراضی محله 4 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)113
جدول(4-10): تغییرات کاربری اراضی محله 5 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)117
جدول(4-11): تغییرات کاربری اراضی محله 6 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)120
جدول(4-12): تغییرات کاربری اراضی محله 7 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)123
جدول(4-13): تغییرات کاربری اراضی محله 8 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)126
جدول(4-14): تغییرات کاربری اراضی محله 19 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)129
جدول(4-15): تغییرات کاربری اراضی محله 20 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)132
جدول(4-16): تغییرات کاربری اراضی محله 21 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)135
جدول(4-17): تغییرات کاربری اراضی محله 22 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)138
جدول(4-18): تغییرات کاربری اراضی محله 9 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)144
جدول(4-19): تغییرات کاربری اراضی محله 10 و 11 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)147
جدول(4-20): تغییرات کاربری اراضی محله 12 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)151
جدول(4-21): تغییرات کاربری اراضی محله 13 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)154
جدول (4-22): تغییرات کاربری اراضی محله 14 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)157
جدول(4-23): تغییرات کاربری اراضی محله 15 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)160
جدول(4-24): تغییرات کاربری اراضی محله 18 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)164
جدول(4-25): تغییرات کاربری اراضی محله 16 ناحیه 3 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)170
جدول(4-26): تغییرات کاربری اراضی محله 17 ناحیه 3 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)174
جدول(4-27): تغییرات کاربری اراضی محله 23 ناحیه 6 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)181
جدول(4-28): تغییرات کاربری منطقه 3 شهرداری کلان شهر تبریز (مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)185
عنوان نمودار                                   فهرست نمودارهاصفحه
نمودار(3-1): میانگین حداكثر وحداقل متوسط درجه حرارت 15ساله تبریز بین سالهای 1375-138966
نمودار(3-2) میانگین حداكثر وحداقل مطلق دمای15سال تبریز بین سالهای 1375-138967
نمودار(3-3)  میانگین حداكثر وحداقل متوسط دما بین سالهای 1375-1389 به تفكیك ماه68
نمودار(3-4): میانگین 15 ساله بارندگی سالیانه  بین سالهای 1375-1389 تبریز69
نمودار(3-5): میانگین تعداد روزهای یخبندان  بین سالهای 1375-1389 تبریز70
نمودار(3-6): میانگین 15 ساله بارش فصول سالیانه  بین سالهای 1375-1389 تبریز71
نمودار(3-7): رطوبت نسبی 15 ساله  بین سالهای 1375-1389 تبریز72
نمودار (4-1) تغییرات کاربری اراضی محله 1 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)103
نمودار (4-2): تغییرات کاربری اراضی محله 2 ناحیه 1منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)106
نمودار (4-3): تغییرات کاربری اراضی محله3 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)109
نمودار (4-4): تغییرات کاربری اراضی محله 4 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)112
نمودار (4-5): تغییرات کاربری اراضی محله 5 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)116
نمودار (4-6): تغییرات کاربری اراضی محله 6 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)119
نمودار (4-7): تغییرات کاربری اراضی محله 7 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)122
نمودار (4-8): تغییرات کاربری اراضی محله 8 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)125
نمودار (4-9): تغییرات کاربری اراضی محله 19 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)128
نمودار (4-10): تغییرات کاربری اراضی محله 20 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)131
نمودار (4-11): تغییرات کاربری اراضی محله 21 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)134
نمودار (4-12): تغییرات کاربری اراضی محله 22 ناحیه 1 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)137
نمودار (4-13): تغییرات کاربری اراضی محله 9 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)143
نمودار (4-14): تغییرات کاربری اراضی محله 10 و 11 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)146
نمودار (4-15): تغییرات کاربری اراضی محله 12 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)150
نمودار (4-16): تغییرات کاربری اراضی محله 13 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)153
نمودار (4-17): تغییرات کاربری اراضی محله 14 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)156
نمودار (4-18): تغییرات کاربری اراضی محله 15 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)160
نمودار (4-19): تغییرات کاربری اراضی محله 18 ناحیه 2 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)163
نمودار (4-20): تغییرات کاربری اراضی محله 16 ناحیه 3 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)169
نمودار (4-21): تغییرات کاربری اراضی محله 17 ناحیه 3 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)173
نمودار (4-22): تغییرات کاربری اراضی محله 23 ناحیه 6 منطقه 3(مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)180
نمودار (4-23): تغییرات کاربری منطقه 3 شهرداری کلان شهر تبریز (مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم)187

 

 

چكیده

 

در این تحقیق به بررسی تغییرات کاربری اراضی شهری شهرداری منطقه سه تبریز (مقایسه طرح تفصیلی جدید و قدیم) پرداخته شده است. جامعه آماری را  شهرداری منطقه سه كلانشهر تبریز تشكیل می دهد. این تحقیق از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می گردد وجهت جمع­آوری مبانی نظری ، گردآوری داده ­ها از روش کتابخانه­ای و ازاسناد ومدارک شهرداری منطقه سه بهره گرفته شده است. همچنین در پاسخ به سوالات تحقیق از آزمون­های آماری توصیفی استفاده گردیده است. نتایج نشان می دهد که بیشترین تغییرات کاربری در بخش مسکونی و کمترین تغییرات در کاربری تجهیزات شهری– خدماتی می باشد.

 

 

واژه­های كلیدی: شهرداری منطقه سه- کاربری اراضی- طرح تفصیلی قدیم و جدید- تبریز

 

 

فصل اوّل

                                     كلیّات تحقیق

 

 

  • مقدمه

حیات بشر بر روی كره زمین بخصوص از زمانی كه انسان به تكنولوژی دست یافت منشاء تحولات عظیمی در سطح زمین گردید(Gant & etal, 2011, 270). امروزه، شهرنشینی و توسعه شهری یکی از پدیده­های ویژه است. رشد سریع شهرها و پیشی گرفتن آن از توانائی­ها و منابع مدیران شهری، ارائه خدمات شهری مناسب را برای مدیران شهری به یک چالش عظیم تبدیل نموده است. تحولاتی همچون تراکم جمعیّت، دشواری رفت و آمد در محیط­های شهری، آلودگی­های هوا و ناامنی­های اجتماعی، و… برخی از مشکلاتی است که ذهن کارشناسان و صاحب­نظران در حوزه­های مختلف را به خود مشغول نموده است. یكی از تحولاتی كه در حوزه مدیریت شهری می توان به آن اشاره نمود، تغییرات كاربری اراضی می باشد كه بدون درنظر گرفتن پتانسیل و قابلیت اراضی، تأثیرات بسیار منفی و غیرقابل جبرانی مانند تغییر در پوشش گیاهی، افزایش زمین های بایر و شخم خورده، قطع درختان جنگلی، دگرگونی و تخریب اراضی، افزایش فرآیند بیابانی شدن، آلودگی آبها و منابع زیستی و… به همراه داشته است(موسایی و همكاران، 1389، 77). بر همین اساس عوامل متعددی من جمله؛ نبود زیرساخت های لازم، هجوم جمعیت به شهرها ، ضعف طرح های شهری و فقدان مدیریت شهری کارآمد باعث نابسامانی کاربری اراضی شهری شده و فضایی ناامن را برای شهروندان به ارمغان آورده و توسعه پایدار شهری را به خطر انداخته است(عظیمی، 1387، 39). لذا هدف از این فصل ارائه یک دیدگاه کلی از موضوع  تحقیق به خواننده می­باشد. مطالب این فصل به صورت کلاسیک تدوین شده و شامل مواردی چون بیان مسئله، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، کاربرد نتایج تحقیق، سوالات تحقیق، قلمرو تحقیق، جنبه نوآوری تحقیق، محدودیت­های تحقیق، تعاریف واژه­های تحقیق و ساختارتحقیق می­باشد.

تعداد صفحه : 213

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.