رشته حسابداری

دانلود پایان نامه:تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :

عنوان : تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد علوم تحقیقات سمنان

 

دانشکده حسابداری  و مدیریت

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد « M.A »

گرایش حسابداری

 

 

عنوان :

تأثیر سرمایه فکری در کاهش احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

استاد راهنما :

 دکترخسرو فغانی ماکرانی

استاد مشاور :

 دکتر مجتبی مشدئی

 

زمستان 92

 

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است

فهرست مطالب

عناوین                                                                       صفحه

فصل اول : کلیات تحقیق

1-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..2

1-2- تعریف و بیان مسأله تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….2

1-3- اهمیت و ضرورت انجام تحقیق …………………………………………………………………………………………………3

1-4- اهداف پژوهش ………………………………………………………………………………………………………………………..4

1-5- پرسش ها و فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………………………5

1-5-1- پرسش های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………5

1-5-1-1- پرسش اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………5

1-5-1-2- پرسش های فرعی تحقیق ………………………………………………………………………………………………….5

1-5-2- فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….6

1-5-2-1- فرضیه اصلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………6

1-5-2-2- فرضیه های فرعی تحقیق ………………………………………………………………………………………………….6

1-6- قلمرو تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………………6

1-6-1- دوره زمانی انجام تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….6

1-6-2- مکان انجام تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………..6

1-6-3- قلمرو موضوعی تحقیق …………………………………………………………………………………………………………7

1-7- متغیرهای تحقیق و شاخص های اندازه گیری آن ها ……………………………………………………………………..7

1-7-1- متغیروابسته ………………………………………………………………………………………………………………………….7

1-7-2- متغیرمستقل …………………………………………………………………………………………………………………………8

1-7-3- متغیر کنترل ………………………………………………………………………………………………………………………11

1-8- بیان مدل تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..12

1-9- تعریف واژه های کلیدی ………………………………………………………………………………………………………….14

1-10- جنبه های جدید و نوآوری تحقیق ………………………………………………………………………………………….17

1-11- کاربرد نتایج تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………17

1-12- ساختار کلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………17

فصل دوم : مبانی و پیشینه تحقیق

2-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………19

2-2- تعریف سرمایه فکری ……………………………………………………………………………………………………………..19

2-3- سیر تاریخی توسعه مفهوم و کاربرد سرمایه فکری ………………………………………………………………………22

2-4- دلایل اندازه گیری سرمایه فکری ………………………………………………………………………………………………25

2-5- اجزای سرمایه فکری ………………………………………………………………………………………………………………26

2-5-1- سرمایه انسانی ……………………………………………………………………………………………………………………27

2-5-2- سرمایه ساختاری ………………………………………………………………………………………………………………..28

2-5-3- سرمایه مشتری (سرمایه بازار ) …………………………………………………………………………………………….28

2-5-4- سرمایه نوآوری ………………………………………………………………………………………………………………….29

2-6- روش های اندازه گیری سرمایه فکری ………………………………………………………………………………………29

2-6-1- کیوی توبین ……………………………………………………………………………………………………………………….29

2-6-2- حسابداری منابع انسانی ………………………………………………………………………………………………………30

2-6-3- ترازنامه نامرئی …………………………………………………………………………………………………………………..30

2-6-4- کارت ارزیابی متوازن ………………………………………………………………………………………………………….31

2-6-5- سرمایه فکری مستقیم …………………………………………………………………………………………………………32

2-6-6- جهت یابی اسکاندیا ……………………………………………………………………………………………………………32

2-6-7- حسابداری و هزینه یابی منابع انسانی ……………………………………………………………………………………33

2-6-8- کارگزار تکنولوژی ……………………………………………………………………………………………………………..33

2-6-9- کنترل دارایی نامشهود …………………………………………………………………………………………………………34

2-6-10- ارزش افزوده اقتصادی ………………………………………………………………………………………………………34

2-6-11- ارزش بازار به دفتر …………………………………………………………………………………………………………..35

2-6-12- ارزش نامشهود محاسبه شده ……………………………………………………………………………………………..36

2-6-13- جستجوگر ارزش ……………………………………………………………………………………………………………..37

2-6-14- نتایج امتیازی زنجیره ارزش ……………………………………………………………………………………………….37

2-7- فرمول های محاسباتی و روش های کمی جهت محاسبه ارزش سرمایه های فکری ………………………..38

2-8- طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه فکری ……………………………………………………………………….39

2-8-1- طبقه اول : روش های سرمایه فکری مستقیم ………………………………………………………………………….39

2-8-2- طبقه دوم : روش های سرمایه گذاری بازار ……………………………………………………………………………40

2-8-3- طبقه سوم : روش های بازگشت روی دارایی ها …………………………………………………………………….40

2-8-4- طبقه چهارم : روش های کارت امتیازی ………………………………………………………………………………..40

2-9- زنجیره ارزش ………………………………………………………………………………………………………………………..40

2-9-1- فعالیت های اصلی زنجیره ارزش ………………………………………………………………………………………….41

2-9-2- فعالیت های پشتیبانی زنجیره  ارزش …………………………………………………………………………………….42

2-10- مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………………………………..44

2-11- زمینه های پدیداری مدیریت دانش …………………………………………………………………………………………45

2-12- انواع دانش ………………………………………………………………………………………………………………………….45

2-13- مفهوم مدیریت دانش ……………………………………………………………………………………………………………46

2-14- مدیریت موفق سرمایه فکری ………………………………………………………………………………………………….47

2-15- الگوی ارزش افزوده اقتصادی ………………………………………………………………………………………………..48

2-16- آشفتگی مالی ……………………………………………………………………………………………………………………….49

2-17- علل مشکلات مالی ………………………………………………………………………………………………………………51

2-18- میزان ناکامی ها و شکست های تجاری …………………………………………………………………………………..52

2-19- هزینه آشفتگی مالی ………………………………………………………………………………………………………………53

2-20- آشفتگی مالی و منابع نقدی نگهداری شده ……………………………………………………………………………….54

2-21- مدل آلتمن برای پیش بینی آشفتگی مالی …………………………………………………………………………………55

2-22- پیشینه تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………….59

2-22-1- سرمایه فکری ………………………………………………………………………………………………………………….59

2-22-1-1- پیشینه تحقیق خارجی …………………………………………………………………………………………………..59

2-22-1-2- پیشینه تحقیق داخلی …………………………………………………………………………………………………….63

2-22-2- آشفتگی مالی………………… ………………………………………………………………………………………………..66

2-22-2-1- پیشینه تحقیق خارجی …………………………………………………………………………………………………..66

2-22-2-2- پیشینه تحقیق داخلی …………………………………………………………………………………………………….68

2-23- مقایسه تحقیق با تحقیقات داخلی و خارجی صورت گرفته ………………………………………………………..72

 

فصل سوم : روش تحقیق

3-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………74

3-2- فرضیه تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………..74

3-3- فرضیه های مربوط به تحقیق ……………………………………………………………………………………………………75

3-4- قلمرو زمانی، مکانی و موضوعی تحقیق …………………………………………………………………………………….76

3-4-1- قلمرو زمانی ………………………………………………………………………………………………………………………76

3-4-2- قلمرو مکانی ……………………………………………………………………………………………………………………..76

3-4-3- قلمرو موضوعی تحقیق ……………………………………………………………………………………………………….76

3-5- روش و ابزار گردآوری داده ها …………………………………………………………………………………………………76

3-6- جامعه آماری …………………………………………………………………………………………………………………………77

3-7- روش تحقیق ………………………………………………………………………………………………………………………….78

3-8- متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….79

3-8-1- متغیر وابسته ………………………………………………………………………………………………………………………79

3-8-2- متغیر مستقل ………………………………………………………………………………………………………………………80

3-8-3- متغیر های کنترلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………….82

3-9- بیان مدل تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………………..83

3-10- آمار توصیفی ……………………………………………………………………………………………………………………….85

3-11- آزمون های پیش فرض رگرسیون …………………………………………………………………………………………..85

3-11-1- آزمون نرمال بودن …………………………………………………………………………………………………………….85

3-11-2- آزمون معنادار بودن …………………………………………………………………………………………………………..86

3-11-2-1- آزمون معنادار بودن رگرسیون ………………………………………………………………………………………..86

3-11-2-2- آزمون معنادار بودن ضرایب …………………………………………………………………………………………..87

3-11-3- آزمون دوربین ـ واتسون ……………………………………………………………………………………………………87

3-11-4- نمودارهای پراکنش باقیمانده در مقابل مقادیر برآورد شده ……………………………………………………..88

3-11-5- آزمون هم خطی ……………………………………………………………………………………………………………….88

3-12- مراحل آزمون فرضیه های آماری ……………………………………………………………………………………………89

3-13- خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………….89

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری

4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………91

4-2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق …………………………………………………………………………………………………91

4-3- آزمون های پیش فرض رگرسیون …………………………………………………………………………………………….96

4-3-1- آزمون نرمال بودن توزیع متغیر وابسته …………………………………………………………………………………..97

4-3-2- آزمون نرمال بودن خطاها …………………………………………………………………………………………………….99

4-3-3- آزمون هم خطی ……………………………………………………………………………………………………………….104

4-3-4- نمودارهای پراکنش …………………………………………………………………………………………………………..104

4-4- تجزیه و تحلیل مدل های تحقیق ……………………………………………………………………………………………107

4-4-1- آزمون فرضیه اصلی تحقیق ………………………………………………………………………………………………..108

4-4-2- آزمون فرضیه های فرعی تحقیق …………………………………………………………………………………………114

4-4-2-1- آزمون فرضیه فرعی اول ………………………………………………………………………………………………..114

4-4-2-2- آزمون فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………………………………….119

4-4-2-3- آزمون فرضیه فرعی سوم ………………………………………………………………………………………………124

4-5- تحلیل نتایج ضریب همبستگی ……………………………………………………………………………………………….128

4-5-1- نتایج همبستگی بین سرمایه فکری و آشفتگی مالی ……………………………………………………………….129

4-5-2- نتایج همبستگی بین سرمایه ساختاری و آشفتگی مالی …………………………………………………………..131

4-5-3- نتایج همبستگی بین سرمایه انسانی و آشفتگی مالی ………………………………………………………………133

4-5-4- نتایج همبستگی بین سرمایه مشتری و آشفتگی مالی ……………………………………………………………..135

4-6- آزمون های تکمیلی تحقیق …………………………………………………………………………………………………….137

4-6-1- مقایسه میانگین سرمایه فکری (VAIC) در بین گروه های مختلف ……………………………………….142

4-6-2- مقایسه میانگین سرمایه مشتری( CEE) در بین گروه های مختلف …………………………………………143

4-6-3- مقایسه میانگین سرمایه انسانی ( HCE) در بین گروه های مختلف ………………………………………..144

4-6-4- مقایسه میانگین سرمایه ساختاری (SCE) در بین گروه های مختلف ……………………………………..145

4-7- نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………………………………147

شماره فرضیه ………………………………………………………………………………………………………………………………..147

شرح ……………………………………………………………………………………………………………………………………………147

نتیجه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………147

فرضیه اصلی …………………………………………………………………………………………………………………………………147

تأیید فرضیه ………………………………………………………………………………………………………………………………….147

فرضیه فرعی اول …………………………………………………………………………………………………………………………..147

رد فرضیه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..147

فرضیه فرعی دوم …………………………………………………………………………………………………………………………..147

تأیید فرضیه ………………………………………………………………………………………………………………………………….147

فرضیه فرعی سوم ………………………………………………………………………………………………………………………….147

تأیید فرضیه ………………………………………………………………………………………………………………………………….147

 

فصل پنجم : خلاصه ، نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………149

5-2- نتایج آزمون فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………………..150

5-2-1- بررسی فرضیه اصلی تحقیق ……………………………………………………………………………………………….150

5-2-2- بررسی فرضیه فرعی اول …………………………………………………………………………………………………..150

5-2-3- بررسی فرضیه فرعی دوم …………………………………………………………………………………………………..151

5-2-4- بررسی فرضیه فرعی سوم ………………………………………………………………………………………………….151

5-3- تفسیر نتایج …………………………………………………………………………………………………………………………152

5-4- محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….155

5-5- پیشنهادات تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………155

5-5-1- پیشنهادات به استفاده کنندگان از نتایج تحقیق ………………………………………………………………………155

5-5-2- پیشنهادات برای تحقیقات آتی ……………………………………………………………………………………………158

5-6- خلاصه فصل ……………………………………………………………………………………………………………………….159

منابع ومأخذ

الف) منابع فارسی ………………………………………………………………………………………………………………………….160

ب) منابع انگلیسی …………………………………………………………………………………………………………………………163

 

فهرست اشکال و جداول

عناوین                                                                                        صفحه

نگاره 2-1- سیرتکامل وتحول تاریخی سرمایه فکری …………………………………………………………………………..24

نگاره 2-2- مدل زنجیره ارزش پورتر ………………………………………………………………………………………………..41

جدول3-1- تعداد شرکت های حاضر در تحقیق …………………………………………………………………………………78

جدول4-1- آماره های توصیفی ………………………………………………………………………………………………………..92

جدول4-2- آمار توصیفی متغیرهای تحقیق به تفکیک وضعیت آشفتگی مالی شرکت ها …………………………..95

جدول4-3- بررسی نرمال بودن متغیر آشفتگی مالی …………………………………………………………………………… 98

جدول 4-4- توزیع خطاها در مدل اول تحقیق …………………………………………………………………………………100

جدول 4-5- توزیع خطاها در مدل دوم تحقیق …………………………………………………………………………………101

جدول 4-6- توزیع خطاها در مدل سوم تحقیق ………………………………………………………………………………..102

جدول 4-7- تزیع خطاها در مدل چهارم تحقیق ……………………………………………………………………………….103

جدول4-8- خلاصه نتایج مدل اصلی ………………………………………………………………………………………………109

جدول4-9- نتایج تحلیل واریانس رگرسیون …………………………………………………………………………………….109

جدول4-10- ضرایب مدل اصلی ……………………………………………………………………………………………………111

جدول4-11- خلاصه نتایج مدل فرضیه فرعی اول …………………………………………………………………………….115

جدول4-12- نتایج تحلیل واریانس رگرسیون …………………………………………………………………………………..115

جدول4-13- ضرایب مدل فرضیه فرعی اول ……………………………………………………………………………………116

جدول4-14- خلاصه نتایج مدل فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………………119

جدول4-15- نتایج تحلیل واریانس رگرسیون …………………………………………………………………………………..120

جدول4-16- ضرایب مدل فرضیه فرعی دوم ……………………………………………………………………………………121

جدول4-17- خلاصه نتایج مدل فرضیه فرعی سوم …………………………………………………………………………..124

جدول4-18- نتایج تحلیل واریانس رگرسیون …………………………………………………………………………………. 125

جدول4-19- ضرایب مدل فرضیه فرعی سوم …………………………………………………………………………………..126

جدول4-20- ضرایب همبستگی پیرسون سرمایه فکری و آشفتگی مالی ……………………………………………….130

جدول4-21- ضرایب همبستگی پیرسون سرمایه ساختاری و آشفتگی مالی ………………………………………….132

جدول4-22- ضرایب همبستگی پیرسون سرمایه انسانی و  آشفتگی مالی …………………………………………….134

جدول4-23- ضرایب همبستگی پیرسون سرمایه مشتری و آشفتگی مالی………………………………………………136

جدول4-24- نتیجه تقسیم بندی شرکت های نمونه به گروه های سه گانه…………………………………………… 138

جدول4-25- نتایج حاصل از آزمون تحلیل واریانس …………………………………………………………………………139

جدول4-26- بررسی میانگین متغیرهای سرمایه فکری،سرمایه مشتری،سرمایه انسانی وسرمایه ساختاری درمیان گروه های سه گانه …………………………………………………………………………………………………………………………141

جدول4-27- خلاصه نتایج فرضیه های تحقیق …………………………………………………………………………………147

چکیده:

این مقاله به بررسی تأثیر سرمایه فکری بر احتمال وقوع آشفتگی مالی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره زمانی 1386- 1390می ­پردازد. در این راستا به منظور اندازه ­گیری سرمایه فکری از شاخص پالیک و برای اندازه ­گیری آشفتگی مالی از مدل مدل آلتمن بهره گرفته شده است. در این پژوهش از الگوهای رگرسیون لوجستیک و تحلیل واریانس یکطرفه برای تجزیه و تحلیل فرضیات تحقیق بهره گرفته شد. با توجه به نتایج تحقیق، می­توان گفت رابطه معکوس و معناداری بین سرمایه فکری و سطح آشفتگی مالی شرکت­ها وجود دارد.که شركت­هایی كه از سطح بیشتری از كنترل و تمركز روی دارایی­های نامشهود خود برخوردارند به نسبت شركت­هایی كه نسبت به این دارایی­ها و بطور اخص سرمایه ­های فكری بی­توجه­اند، دارای عملكرد و بازگشت سرمایه بهتر و نوسان قیمت سهام این شركت­ها كمتر بوده است و شرکت­هایی که عملکرد مطلوب­تری داشته باشند و دچار نوسان کمتری در قیمت سهام خود شوند؛ سرمایه ­گذاران و اعتباردهندگان نیز نسبت به آن شرکت نظر مساعدتری داشته باشند و شرکت از صرف هزینه­ های بیشتر در رقابت با سایر شرکت­های مشابه بی­نیاز شود و با هزینه کمتر اعتبار و وام دریافت می­ کنند و طبیعتاً احتمال وقوع آشفتگی مالی در این شرکت­ها به مراتب کاهش می­یابد.

 واژگان کلیدی: سرمایه فکری، آشفتگی مالی، مدل آلتمن، مدل پالیک

فصل اول:

کلیات تحقیق

1-1- مقدمه

در این فصل از تحقیق به بیان مشکل تحقیق، اهمیت و ضرورت تحقیق، اهداف تحقیق، پرسش و فرضیه­ های تحقیق و تعریف عملیاتی واژه­های مورد استفاده در تحقیق می­پردازیم. همچنین پس از معرفی متغیرهای مورد استفاده در تحقیق مدل­های رگرسیونی مورد استفاده در تحقیق نیز ارائه می­گردد و در پایان فصل محتوای فصل­

های بعدی تحقیق نیز ارائه می­گردد.

تعداد صفحه : 186

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.