زیست شناسی

دانلود پایان نامه:بررسی تاثیر کشت همزمان سلول­های مزانشیمال مجاور شده با ویتامینD3 روی قابلیت فاگوسیتوز و انفجار تنفسی نوتروفیل­های خون محیطی در رت.

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته :ایمنی شناسی

عنوان :بررسی تاثیر کشت همزمان سلول­های مزانشیمال مجاور شده با ویتامینD3 روی قابلیت فاگوسیتوز و انفجار تنفسی نوتروفیل­های خون محیطی در رت. 

دانشگاه اورمیه

دانشکده دامپزشکی

 

گروه میکروب شناسی

پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد در رشته ایمنی شناسی

عنوان

بررسی تاثیر کشت همزمان سلول­های مزانشیمال مجاور شده با ویتامینD3 روی قابلیت فاگوسیتوز و انفجار تنفسی نوتروفیل­های خون محیطی در رت. 

 

سال تحصیلی:93-92

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

 

فهرست

صفحهعنوانردیف
1فصل اول: مقدمه1
2مقدمه1-1
4فصل دوم: کلیات2
5سلول بنیادی و تاریخچه2-1
6تعریف کلی سلول بنیادی2-2
6تقسیم بندی سلول­های بنیادی2-3
6تقسیم بندی بر اساس قدرت تمایزی2-3-1
7تقسیم بندی بر اساس منشاء2-3-2
8تمایز سلول­های بنیادی2-4
8منابع سلول­های بنیادی2-5
10شاخص­های سطحی سلول­های بنیادی2-6
10سلول­های بنیادی مزانشیمی2-7
10مقدمه2-7-1
11آنتی ژن­های فنوتیپیک و ویژگی سلول­های بنیادی مزانشیمی2-7-2
11منبع سلول­های بنیادی مزانشیمی2-7-3
12جداسازی سلول­های بنیادی مزانشیمی2-7-4
12مکانیسمهای انعطاف پذیری سلول­های بنیادی مزانشیمی2-7-5
13خود­نوزائی یا خود­تجدیدی سلول­های بنیادی مزانشیمی2-7-6
13تمایز سلول­های بنیادی مزانشیمی2-7-7
14محرک­های آزمایشگاهی تاثیر گذار بر تمایز سلول­های بنیادی مزانشیمی2-7-8
14مورفولوژی سلول­های بنیادی مزانشیمی2-7-9
14تاثیر سلول بنیادی مزانشیمی بر روی سیستم ایمنی2-7-10
15تاثیر سلول­های بنیادی مزانشیمی بروی لنفوسیت­هایT2-7-10-1
15تاثیر سلول­های بنیادی مزانشیمی برسلول­هایT تنظیمی2-7-10-2
15تاثیر سلول­های بنیادی مزانشیمی بر لنفوسیت          B2-7-10-3
16تاثیر سلول­های بنیادی مزانشیمی برسلول­های عرضه كننده آنتی ژن2-7-10-4
16حفاظت عصبی سلول­های بنیادی مزانشیمی2-8
17فاکتورهای سرکوب سیستم ایمنی سلول­های مزانشیمی2-9
19نحوه کاربرد سلول­های بنیادی مزانشیمی2-10
19استفاده درمانی از سلول­های بنیادی مزانشیمی2-11
20سیستم ایمنی2-12
20اجزای سیستم ایمنی2-12-1
21التهاب2-12-2
21نوتروفیل2-12-3
22گرانول­های نوتروفیل2-12-4
22فاگوسیتوز2-12-5
24انفجار تنفسی2-12-6
25آنزیم­های تجزیه کننده2-12-7
25فعال شدن نوتروفیل2-12-8
25پذیرنده­های سطحی نوتروفیل2-12-9
26سرنوشت نوتروفیل­ها2-12-10
26انواع مرگ سلولی2-13
26آپوپتوز2-13-1
27مسیرهای آپوپتوزی2-13-2
29ویتامین2-14
29انواع ویتامین2-14-1
30ویتامین D2-14-2
32فصل سوم: مواد و روش کار3
33طرز تهیه محیط کشت DMEM3-1
34طرز تهیه محیط کشت RPMI3-2
35تعیین زنده­مانی و شمارش سلول به روش تریپان بلو3-3
36جدا سازی وکشت سلول بنیادی مزانشیمال مغز استخوان رت3-4
38تریپسینه کردن وپاساژ دادن سلول­ها3-5
39جداسازی نوتروفیل3-6
41تیمار سلول های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت با ویتامین D33-7
41مجاور­سازی سلول­های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت تیمار شده با ویتامین D3 و مایع رویی آنها با نوتروفیل های جدا شده از خون محیطی رت3-8
41مجاورسازی سلول­های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان رت تیمار شده با ویتامین D3 با سلول­های نوتروفیل3-8-1
41مجاور سازی مایع­رویی سلول­های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان تیمار شده با ویتامین D3 با سلول­های نوتروفیل3-8-2
42فاگوسیتوز مخمر3-9
42آماده سازی سوسپانسیون مخمر3-9-1
43روش انجام فاگوسیتوز3-9-2
45سنجش انفجار تنفسی توسط احیاء نیتروبلوتترازولیوم (NBT)3-10
46سنجش زنده­مانی سلول نوتروفیل در مواجه با سلول­های بنیادی مزانشیمی و مایع رویی آن3-11
47آنالیز آماری3-12
48فصل چهارم: نتایج4
49نتایج مجاورسازی سلول مزانشیمی تیمار شده و سلول نوتروفیل                        4-1
49ارزیابی قابلیت انفجار تنفسی(NBT)                                             4-1-1
49ارزیابی فاگوسیتوز                                                                   4-1-2
50ارزیابی آپوپتوز4-1-3
51نتایج مجاورسازی مایع رویی سلول مزانشیمی تیمار شده  و  سلول نوتروفیل4-2
51ارزیابی قابلیت انفجار تنفسی(NBT)4-2-1
52ارزیابی فاگوسیتوز4-2-2
53ارزیابی آپوپتوز4-2-3
56فصل پنجم: بحث و پیشنهادات5
57بحث5-1
60پیشنهادات5-2
61فصل ششم: منابع6
62منابع6-1
73چکیده انگلیسی 

فهرست نمودارها

صفحهعنوانردیف
49ارزیابی قابلیت انفجار تنفسی سلول­های نوتروفیل مجاور شده با سلول­های مزانشیمی تیمار شده با غلظت­های متفاوت ویتامین D3 در زمان­های مختلف                                                 4-1
50ارزیابی قابلیت فاگوسیتوز سلول­های نوتروفیل مجاور شده با سلول­های مزانشیمال تیمار شده با غلظت­های متفاوت ویتامین D3 در زمان­های مختلف                                                              4-2
51ارزیابی میزان آپوپتوز سلول­های نوتروفیل مجاور شده با سلول­های مزانشیمال تیمار شده با غلظت­های متفاوت ویتامین D3 در زمان­های مختلف                                                              4-3
52ارزیابی میزان انفجار تنفسی سلول­های نوتروفیل مجاور شده با مایع­رویی سلول­های مزانشیمی تیمار شده با غلظت­های متفاوت ویتامین D3 در زمان­های مختلف                                         4-4
52ارزیابی میزان فاگوسیتوز سلول­های نوتروفیل مجاور شده با مایع­رویی سلول­های مزانشیمی تیمار شده با غلظت­های متفاوت ویتامین D3 در زمان­های مختلف                                               4-5
53ارزیابی میزان آپوپتوز سلول­های نوتروفیل مجاور شده با مایع­رویی سلول­های مزانشیمی تیمار شده با غلظت­های متفاوت ویتامین D3 در زمان­های مختلف                                                  4-6

فهرست تصاویر

صفحهعنوانردیف
54ارزیابی میزان مرگ و بقا سلول­های نوتروفیل تیمار شده با سلول­های بنیادی مزانشیمی   4-1
54پاساژ سلول­های آسپیره شده از مغز استخوان. تغییر شکل این سلول­ها پس از پاساژ سوم کاملا مشهود می باشد                                                                                                       4-2
55ارزیابی میزان فاگوسیتوز سلول­های نوتروفیل تیمار شده با سلول­های مزانشیمی             4-3

 

چکیده فارسی

در مطالعات گذشته به نقش مهم ویتامینD3 در تنطیم رشد سلول­های مزانشیمالاشاره شده است. سلول­های بنیادی مزانشیمی به دلیل توانایی چندگانه و نقش تنظیمی بر روی سیستم ایمنی، جهت اهداف درمانی مناسب می­باشند. از طرفی به نظر می­رسد که ریز محیطی که سلول­های بنیادی مزانشیمی در آن قرار گرفته اند، در نهایت بر وضعیت سلول­های نوتروفیل مرتبطباآنهاموثرخواهدبود. مطالعه حاضر با هدف تاثیر سلول­های بنیادی مزانشیمیتیمار شده باویتامین D3و فاکتورهای محلول ناشی از آن بر قابلیت­های نوتروفیل­ها انجام شده است.پس از جداسازی سلول­های بنیادی مزانشیمی از مغز استخوان رت­ها، اقدام به تیمار سلول­های مزبور با ویتامین D3 در غلظت­های50، 100 و 200  نانومولاربه مدت زمان24، 48 و 72 ساعت شد. سپس سلول­های مزبور و مایع رویی آنها به صورت جداگانه با سلول­های نوتروفیل به مدت4ساعت مجاور گردیدند. آنگاه قابلیت فاگوسیتوز با مخمر اپسونیزه، شدت انفجار تنفسی به کمک تست احیا NBT ومیزان زنده مانی به شیوه رنگ آمیزی آکریدین اورنج /پروپیدیوم یدید در نوتروفیل­ها ارزیابی شد.داده ­ها با بهره گرفتن از آزمون One-Way ANOVA   و تست Tukey در سطح معنی­داری (05/0p<) آنالیز گردید. قابلیت فاگوسیتوز سلول­های نوتروفیل درهمه تیمارها نسبت به گروه کنترلافزایش معنی­داری نشانداد. شدت انفجار تنفسی نوتروفیل­های مجاور شده با سلول­های مزانشیمیو مایع رویی آنها در همه تیمارها نسبت به گروه شاهد به ترتیب افزایشو کاهش معنی داری را نشان داد. بررسی­های انجام شده حاکی از آن است که ویتامین D3 منجر به افزایش قابلیت سلول­های بنیادی مزانشیمیو مایع رویی آنها در حفظ بقا سلول­های نوتروفیل می­گردد (05/0p<).در مجموع به نظر می­رسد که تیمار سلول­های بنیادی مزانشیمی مغز استخوان با ویتامین D3 بر روی  عملکرد سلول­های مزانشیمی در افزایش بقا، قابلیت فاگوسیتوز و انفجار تنفسی سلول­های نوتروفیل موثر می باشد.

کلمات کلیدی : سلول­های بنیادی مزانشیمی، مایع رویی، ویتامین D3، نوتروفیل.

فصل اول

مقدمه و هدف:

سلول­های بنیادی مزانشیمی معمولا از نمونه­های مغز استخوان کرست ایلیاک لگن، تیبیا و فمور جداسازی می­شود.(Digirolamo et al., 1999, Pittenger et al., 1999, Murphy et al., 2002, Oreffo et al., 1998, Eslaminejad et al., 2006) علاوه بر مغز استخوان، سایر منابع حاوی سلول­های بنیادی مزانشیمی شامل بافت پریوست، استخوان ترابکولار، بافت چربی، پرده سینویال، عضله اسکلتی و دندان شیری است. سلول­های بنیادی مزانشیمی خاصیت انعطاف پذیری دارند.(Zech., 2004, Orilic et al., 2002) این سلول­ها گروهی از سلول­های پیش ساز غیر خون ساز هستند که قابلیت تمایز به انواع سلول­های بافت­هایی از قبیل استخوان، غضروف، تاندون، بافت چربی و سلول­های عضله صاف را دارند. سلول­های مزبور جمعیت هتروژن و بسیارکوچکی شامل001/0 -01/0 درصد سلول­های هسته دار مغز استخوان را تشکیل می دهند(Uccelli et al.,2008). نقش سلول­های مزانشیم در تنظیم عملکرد سیستم ایمنی در زمینه ­های مختلف مورد بررسی قرار گرفته، که می­توان به مهار تکثیر و عملکرد لنفوسیت­های T انسان و مدل موشی با تداخل در چرخه سلولی از طریق ممانعت از تقسیم سلولی در مرحله G0-G1 و مهار بیان سیکلینD2   (Glennie et al., 2005)، مهار تکثیر لنفوسیتB  (Corcione et al., 2006)، سلول­های کشنده طبیعیNK  (Spaggiari et al., 2006) و سلول­های دندریتیک DCs  (Ramasamy et al., 2006)اشاره کرد. سلول­های بنیادی مزانشیمال به دلیل دارا بودن ویژگی­های تعدیل کننده ایمنی به صوت بالقوه در جهت تخفیف بیماری­های ناشی از پاسخ­های التهابی سلول­های ایمنی در برخی از بیماری­ها از قبیل دیابت نوع1، آرتریت روماتوئید و اسکلروز متعدد مورد توجه قرار گفته اند(Meirelles et al., 2009 ). مهم ترین فاکتور­های سرکوب کننده ایمنی این سلول­ها شامل برخی از مولکول­های مهاری بیان شده در سطح آنها( از قبیل :PDL1،TGF-ß،HLA-G و Galectins)، برخی سایتوکاین­های ضد التهابی(از قبیل :IL-10 و TGF-ß)، برخی متابولیت­ها(از قبیل:نیتریک اکساید،IDO وPAG 2) و برخی از آنزیم­های مهارکننده(از قبیل:ماتریکس متالوپروتئینازها) می باشند که به صورت پاراکرین و یا تماس مستقیم سلول به سلول اثرات خود را ایجاد می کنند(Meirelles et al., 2009, Ghannam et al., 2010).  دانشمندان تلاش می­ کنند تا بتوانند سلول­های بنیادی بالغین را در سیستم كشت سلول به انواع سلول­ها اختصاصی تبدیل كنند؛ تا از آن­ها برای درمان بیماری­ها و صدمات بافتی استفاده كنند. باتوجه به اینکه دانش سلول­های بنیادی روبه افزایش است، واکنش سلول­های بنیادی با سلول­های ایمنی قابل توجه بوده، که در زمینه ایمنی اکتسابی و تاحدی ایمنی ذاتی مطالعاتی صورت گرفته است. سیستم ایمنی ذاتی اولین خط دفاعی علیه عوامل عفونی است. نوتروفیل­ها به عنوان یکی از اجزا این سیستم، اولین عامل جهت مقابله با عوامل باکتریایی و قارچی، قبل از سیستم ایمنی هومورال و سلولی هستند. نوتروفیل­ها70-50 درصد جمعیت لکوسیت­ها را تشکیل داده و نقش اصلی را در حذف پاتوژن­های القایی التهاب حاد دارند. این سلول­ها سطح بالایی از پروتئازها و رادیکال­های آزاد اکسیژن را تولید می کنند که نقش مهمی را در دفاع  و آسیب به سلول­های میزبان در حین فرایندهای التهابی بازی می کنند. بنابراین حفظ هموستاز نوتروفیل­ها بسیار مهم است(Farmakis et al., 2003). نشان داده شده است که سلول­های مزانشیمال انسانی موجب حفاظت نوتروفیل­ها از مرگ ناشی از محرومیت از سرم  می شود( Maqbool et al., 2011). گزارشات متعددی نشان می دهند که ویتامین D3 در تعدیل پاسخ­های ایمنی نیز نقش مهمی بر عهده دارد(Yang et al.,2013). در جوامعی که غذاهای سرشار از ویتامین D مصرف می کنند شیوع بیماری­های خود ایمن نیز کمتر است که این خود شاهدی بر خاصیت تعدیل ایمنی توسط ویتامینD3 و ارتباط آن با سیستم ایمنی می باشد(Yang et al.,2013, Zella et al., 2003). درمطالعات گذشته به اثرات ضد تکثیری، ضد آپوپتوزی ویتامین 1α,25-dihydroxyvitamin D3 بروی سلول­های بنیادی مزانشیمال اشاره شده است(Artaza et al., 2010, Klotz et al., 2012). با این وجود مطالعات چندانی در ارتباط با نقش ویتامین 1α,25-dihydroxyvitamin D3 در شکل­ دهی عملکرد سلول­های بنیادی مزانشیمال بر روی نوتروفیل­ها انجام نشده است. درمطالعه حاضر باتوجه به اهمیت نوتروفیل به عنوان اولین خط دفاعی بدن در سیستم ذاتی و نقش آن در التهاب و کاربرد سلول­های بنیادی در درمان، برهمکنش سلول، مایع رویی کشت سلول­های مغز استخوان رت تیمار شده با ویتامینD3 و نوتروفیل مورد بررسی قرار می­گیرد، تا با تعمیم نتایج حاصل بتوان در درمان بیماری، با تکنیک سلول­های بنیادی و ایجاد هرچه بیشتر زمینه مطالعاتی در خصوص ایمنی ذاتی و سلول بنیادی بهره گرفت.

تعداد صفحه : 83

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        *       asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.