روانشناسی و علوم تربیتی

دانلود پایان نامه:بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با تعهد حرفه ای پرستاران زن و مرد بیمارستان امام علی(ع) كرمانشاه

 دانلود متن کامل پایان نامه بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با تعهد حرفه ای پرستاران زن و مرد بیمارستان امام علی(ع) كرمانشاه

موضوع:

بررسی رابطه ویژگی های شخصیتی با تعهد حرفه ای پرستاران زن و مرد بیمارستان امام علی(ع) كرمانشاه

 

نام استاد:

خانم لیلا جباری

سال تحصیلی:

نیمسال دوم  91-90

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

فهرست مطالب

عنوانصفحه
تقدیم به8
تقدیر و تشكر9
چكیده10
فصل اول:کلیات پژوهش13
مقدمه 
بیان مسئله15
اهداف و ضرورت تحقیق17
اهداف تحقیق18
فرضیه های تحقیق18
تعریف عملیاتی18
تعاریف نظری19
فصل دوم 
مقدمه22
تاریخچه شخصیت22
 بخش اول:شخصیت23
شخصیت از دیدگاه مردم26
نظریه های شخصیت26
نظریه های روانشناختی شخصیت28
نظریه پنج عاملی شخصیت30
ویژگی های شخصیت31
رویكرد صفات به شخصیت35
 بخش 2: تعهد حرفه ای37
مقدمه37
تاریخچه تعهد حرفه ای38
مفاهیم تعهد حرفه ای38
تعهد حرفه ای42
مطالعه سانتوز43
مطالعه هاسكت و همكاران43
مطالعه تسای و همكاران40
ابعاد تعهد حرفه ای42
مقیاس های تعهد شغلی46
انتخاب شغل48
نیازها49
تعریف تعهد وجدان كاری49
عوامل موثر بر تعهد و وجدان كاری50
پیش بینی كننده های تعهد حرفه ای51
تعهد حرفه ای پزشكی و مشاغل وابسته50
مصادیق هریك از اجزاء رفتار حرفه ای53
چالشهای رفتار حرفه ای57
چهار محدوده رفتار حرفه ای65
آموزش و ارزشیابی پروفشنالیسم68
بخش 3: پرستاری71
مقدمه72
تعریف پرستاری74
نقش های پرستار74
پیشینه پژوهش داخل كشور75
پیشینه پژوهش خارج از كشور76
فصل سوم:طرح کلی پژوهش 
مقدمه78
طرح كلی پژوهش78
جامعه آماری و نمونه تحقیق و روش نمونه گیری78
ابزار تحقیق78
پایایی78
روایی79
شیوه نمره گذاری80
پرسشنامه تعهد حرفه ای81
شیوه نمره گذاری81
روش اجرای تحقیق82
روش های آماری82
فصل چهارم:تجزیه تحلیل آمار 
مقدمه84
روایی ابزار اندازه گیری85
اعتبار پرسشنامه85
روش آماری تجزیه و تحلیل اطلاعات86
فصل پنجم:بحث و نتیجه 
بحث و نتیجه گیری103
محدودیتها103
پیشنهادهای پژوهشی103
پژوهش های اجرایی104
منابع105
منابع لاتین106
ضمائم108

 

 

چكیده

در تمام جوامع نیروی انسانی یكی از منابع و امكانات پر اهمیت و حساس به شمار می رود و هر چه این سرمایه از كیفیت مطلوبتری بر خوردار باشد برای پیشرفت و پیش برد اهداف و ارتقا عملكرد سازمان و همچنین كارآمدی و سودبخشی در عرصه فعالیت های هر سازمانی بهتر است. یكی از عوامل مهم در ارتقا عملكرد نیروی انسانی تعهد حرفه ای كه در سه بعد تعهد عاطفی ، مستمر  و هنجاری می باشد كه اخیراً مورد توجه روانشانسان صنعتی و سازمانی قرار گرفته است.

و یكی از متغیرهایی كه بر افزایش راندامن كاری و عملكرد موفقتر تاثیر می گذارد شخصت و ویژگی های شخصیتی است كه به عنوان عاملی برای پیش بینی میزان عملكرد شغلی و موفقیت كاری به شمار می رود.

در این تحقیق هدف كلی تعیین رابطه ویژگی های شخصیتی ( رواندنژندگرایی، برون گرایی، توافق، بازبودن، وجدانی بودن) بر روی تعهد حرفه ای ( عاطفی، مستمر، هنجاری) می باشد. به همین خاطر 50 نفر از پرستاران بیمارستان به عنوان نمونه انتخاب شده اند كه برای سنجش ویژگی های شخصیتی از پرسشنامه (NEO) و برای سنجش تعهد حرفه ای از پرسشنامه ( آلن، می یر و اسمیت) استفاده شده است . در مبانی نظری و تحقیقی این پژوهش نظریه ها و تحقیقات مرتبط با ویژگی های شخصیتی و تعهد حرفه ای مورد بررسی و نقد قرار گرفته است.

نتایج به دست آمده از تحلیل فرضیه ها عبارت است از اینكه :

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل داده ها مشاهده می گردد که در بین متغیرهای مورد بررسی ، متغیر تعهد هنجاری پرستاران زن و روان نژندگرایی آنها و نیز بین تعهد مستمر پرستاران زن و روان نژند گرایی آنها از نظر آماری رابطه معنی داری وجود دارد .

با توجه به سطوح معنی داری بدست آمده مشاهده می گردد که بین تعهد عاطفی ، تعهد هنجاری و تعهد مستمر و بطور کلی بین تعهد کاری پرستاران زن و پرستاران مرد از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود ندارد .

که به غیر از ویژگی روان نژند گرایی که بین ویژگی پرستاران مرد و زن از نظر آماری اختلاف معنی داری وجود دارد .

تعداد صفحه :120

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.