رشته حسابداری

دانلود پایان نامه:اهمیت تقسیم سود سهام در بازار رو به ركود

متن کامل پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد رشته : حسابداری

عنوان : اهمیت تقسیم سود سهام در بازار رو به ركود

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد قزوین

دانشکده علوم و تحقیقات

 

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد ((M.A ))

رشته حسابداری

 

عنوان

اهمیت تقسیم سود سهام در بازار رو به ركود

 

استاد راهنما

دکتر احمد مدرس

 

استاد مشاور

دکتر غلامرضا کردستانی

 

تابستان 1392

(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)

تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :

(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)

اهمیت تقسیم سود سهام در بازار رو به ركود

 

چکیده:

 

هدف این پژوهش، بررسی اهمیت تقسیم سود سهام در بازارهای رو به ركود است. این پژوهش از نوع مطالعه کتابخانه‌ای و تحلیلی- علی بوده و مبتنی بر تحلیل داده‌های تابلویی (پانل دیتا) است. در این پژوهش اطلاعات مالی 112 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در طی دوره زمانی 1384 تا 1390 بررسی شده است (784 شرکت – سال). برای تجزیه و تحلیل نتایج به دست آمده‌ی پژوهش از نرم‌افزارهای 20 Spss، 7 Eviews و 16 Minitab استفاده شده است. نتایج تحقیق در ارتباط با تایید فرضیه اول پژوهش نشان می‏دهد که بازده سهام شرکت‌هایی که سود سهام پرداخت می‌کنند در بازار رو به رونق و رو به رکود متفاوت است و این تفاوت در جهت مثبت می‌باشد یعنی در بازار رو به رونق با افزایش بازده سهام، سود سهام پرداخت شده نیز افزایش خواهد یافت. همچنین با توجه به تجزیه و تحلیل‌های صورت گرفته در ارتباط با تایید فرضیه دوم پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که بازده سهام شرکت‌هایی که سود سهام پرداخت می‌کنند نسبت به شرکت‌هایی که سود سهام نمی پردازند بیشتر است. در ادامه با توجه به خروجی‌های آماری در ارتباط با رد کلیت فرضیه سوم پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که بازده سهام شرکت‌هایی که سود سهام نمی پردازند نسبت به شرکت‌هایی که سود سهام پرداخت می‌کنند در بازار رو به رونق بیشتر نیست. نتایج پژوهش در ارتباط با تایید فرضیه چهارم نشان از آن داشت که بازده سهام شرکت‌هایی که سود سهام نمی پردازند نسبت به شرکت‌هایی که سود سهام پرداخت می‌کنند در بازار رو به رکود کمتر است. در نهایت در ارتباط با تایید فرضیه پنجم پژوهش می‌توان نتیجه گرفت که بازده سهام شرکت‌هایی که سود سهام پرداخت می‌کنند در مقایسه با شرکت‌هایی که سود سهام نمی پردازند در بازار رو به رکود در مقایسه با بازار رو به رونق بیشتر است.

واژه­های کلیدی:

بازار رو به رکود، بازار رو به رونق، بازده غیر عادی برآوردی سهام ، سود سهام پرداخت شده، پانل دیتا.

 

فهرست مطالب

 

 بخش                       عنوان                   .صفحه
          فصل اول: کلیات پژوهش 
1-1مقدمه2
2-1بیان مسئله3
3-1اهمیت و ضرورت پژوهش5
4-1اهداف پژوهشی6
1-4-1اهداف علمی6
2-4-1اهداف كاربردی6
5-1فرضیه‌های پژوهش7
6-1متغیرهای پژوهش8
7-1روش پژوهش8
8-1روش‌ها و ابزار گردآوری داده ­ها9
9-1روش تجزیه و تحلیل داده ­ها9
10-1قلمرو پژوهش9
11-1جامعه و نمونه آماری پژوهش10
12-1تعاریف واژگان کلیدی10
13-1ساختار پژوهش11
   
         فصل دوم: ادبیات و پیشینه پژوهش 
1-2مقدمه14
2-2تقسیم سود17
1-2-2اهمیت تقسیم سود17
2-2-2اهداف سیاست تقسیم سود18
3-2-2اشکال مختلف پرداخت سود سهام19
1-3-2-2سود سهام نقدی19
2-3-2-2سود غیر نقدی سهام19
2-2-3-3سود سهمی یا سهام جایزه20
بخش                         عنوان                   .صفحه
4-3-2-2سود تصفیه20
4-2-2سیاست تقسیم سود20
1-4-2-2تقسیم سود ثابت و معین بین سهامداران21
2-4-2-2سیاست پرداخت منظم همراه با مبلغ اضافی21
3-4-2-2تقسیم درصد ثابتی از سود (سیاست تقسیم سود متغیر)22
5-2-2توجیه ثبات سود سهام22
6-2-2عوامل مؤثر بر سیاست تقسیم سود23
1-6-2-2وضعیت نقدینگی شركت23
2-6-2-2ثبات در سودآوری شرکت23
3-6-2-2محدودیت قانونی24
4-6-2-2تأثیر آثار مالیاتی تقسیم سود24
5-6-2-2محدودیت­های قراردادی25
2-2-7‌ تئوری­های مرتبط با سیاست تقسیم سود25
8-2-2تفاوت سود تقسیمی در بین كشورها29
1-8-2-2تفاوت در مراحل رشد30
2-8-2-2تفاوت در نرخ مالیاتی30
2-2-8-3تفاوت در كنترل شركت30
9-2-2سود تقسیمی جهت كاهش تضاد منافع30
3-2بازارهای مالی31
2-3-1تعاریف رکود و رونق بازار31
2-3-1-1پریشانی مالی31
2-3-1-2قابلیت نقدشوندگی ضعیف(پریشانی)33
2-3-1-3نکول33
2-3-1-4مراحل پریشانی مالی33
2-4ارتباط سیاست تقسیم سود و بازده در دوره رکود و رونق بازار35
2-5پیشینه پژوهش36
2-5-1تحقیقات انجام شده در سایر كشورها36
2-5-2تحقیقات انجام شده در ایران41
   
بخش                         عنوان                   .صفحه
         فصل سوم: روش پژوهش 
1-3مقدمه45
2-3جامعه آماری پژوهش45
3-3تعیین حجم نمونه پژوهش45
4-3اهداف مشخص پژوهش48
1-4-3هدف اصلی48
2-4-3اهداف فرعی48
3-4-3اهداف كاربردی49
5-3فرضیه‌های پژوهش49
6-3روش پژوهش50
7-3روش و ابزار جمع‌آوری داده ­ها51
8-3مدل‌ پژوهش51
9-3تعریف متغیرها و نحوه محاسبه آن­ها52
10-3اعتبار درونی و برونی پژوهش57
11-3روش واکاوی مدل‌ها و آزمون فرضیات57
   
         فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ­ها 
1-4مقدمه60
2-4آمار توصیفی60
3-4آزمون نرمال بودن توزیع متغیرها62
4-4آزمون همبستگی میان متغیرها66
5-4آزمون هم‌خطی میان متغیرها68
6-4نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ها68
7-4خلاصه فصل87
   
         فصل پنجم: خلاصه، نتیجه ­گیری و پیشنهادها 
1-5مقدمه89
2-5خلاصه پژوهش89
بخش                         عنوان                   .صفحه
3-5نتیجه ­گیری فرضیه­ های پژوهش و تطبیق آن­ها با پژوهش­های دیگر90
4-5پیشنهادهای مبتنی بر نتایج پژوهش93
5-5پیشنهادها برای پژوهش­های آینده93
   
 فهرست منابع94
 پیوست­ها و ضمائم97
 چکیده انگلیسی102

 

فصل اول

كلیات پژوهش

1-1) مقدمه

موضوع سیاست تقسیم سود همواره به عنوان یکی از بحث انگیزترین مباحث مدیریت مالی مطرح بوده است به طوری که علاقه اقتصاددانان قرن حاضر و بیش از پنج ده اخیر را به خود معطوف کرده و موضوع الگوهای نظری جامع و بررسی‌های تجربی بوده است(بلو و همكاران[1]، 2009). تقسیم سود از دو جنبه مهم قابل بحث است؛ اول، تقسیم سود عاملی اثر گذار بر سرمایه‌گذاری‌های پیش روی شرکت‌هاست، هر قدر سود بیشتری تقسیم گردد، منابع داخلی شرکت، به منظور اجرای پروژه‌های سرمایه‌گذاری، کمتر خواهد شد و نیاز به منابع خارج از شرکت بیشتر می‌شود که این عامل می‌تواند برقیمت سهام شرکت‌ها در آینده تاثیر داشته باشد(فاما و همكاران[2]، 2001). از این رو مدیران (با هدف حداکثر کردن ثروت سهامداران) همواره باید بین علایق مختلف سهامداران تعادلی برقرار نمایند، تا هم فرصت‌های سود‌آور سرمایه‌گذاری را از دست نداده باشند و هم سود نقدی مورد نیاز برخی از سهامداران را بپردازند؛ بنابراین تصمیمات تقسیم سود که از سوی مدیران شرکت‌ها اتخاذ می‌شود بسیار حساس و با اهمیت است.(گرولون و همكاران[3]، 2002).

دوم، واحدهای انتفاعی می‌توانند سود خالص سالانه خود را به مصرف پرداخت سود سهام به سهامداران برساند و یا وجوه آن ‌را برای مقاصد دیگر نظیر بازپرداخت بدهی‌ها و یا تامین مالی سرمایه‌گذاری‌های جدید مورد استفاده قرار دهند (دی آنجلو و همكاران[4]، 2006). پرداخت سود سهام به صاحبان سهام عادی یکی از راه‌هایی‌ است که شرکت می‌تواند بدان وسیله مستقیماً بر ثروت سهامداران اثر بگذارد، به این دلیل موضوع پـرداخت سود و میـزان سود تقسیمی یکی از علایق سهامداران فعـلی و سرمایـه‌گذاران آتی می‌باشـد (گرولون و همكاران، 2002). رکود بازار به شرایطی اطلاق می‌شود که متوسط بازده بازار در یک سال از نرخ تورم همان سال کمتر باشد، بر همین اساس رونق بازار زمانی صورت می‌گیرد که متوسط بازده بازار در یک سال بیشتر از نرخ تورم همان سال باشد. بنابراین توجه به سیاست‌های تقسیم سود در شرایط رونق و ركود از عوامل بسیار با اهمیت تلقی می‌گردد. مهم‌ترین دلیل مطالعه حاضر کمک به سرمایه‌گذاران، مدیران و فعالان بازار سرمایه در سوق دادن سرمایه‌ها و منابع مالی در شرکت‌هایی است که بازدهی بهتری دارند تا شركت‌ها به سمت و سوی بحران‌های مالی سوق پیدا نكنند.

در فصل اول پس از بیان مسئله و چگونگی برگزیدن موضوع پژوهش، اهمیت و ضرورت پژوهش بررسی می­شود؛ سپس اهداف پژوهش، فرضیه‌ها، متغیـرها و مدل پژوهش، روش، ابزار گردآوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات، قلمرو و جامعه آماری پژوهـش مطرح می­شود.

2-1) بیان مسئله

موضوع سیاست تقسیم سود مدت‌هاست که از مسائل مطرح در مدیریت مالی است و تاکنون عوامل مؤثر بر آن و آثار آن بر عملکرد شرکت‌ها مشخص نشده است تا جایی که بلک(1976)، از آن به عنوان معمای سود سهام یاد می‌کند. تصمیم‌گیری درباره تقسیم سود یکی از مهمترین تصمیمات شرکت‌ها است(دی آنجلو و همكاران، 2006)، و از این رو تعجب آور نیست که پژوهش­های زیادی در مورد آن صورت گرفته باشد. از زمانی که پنج سوال چه کسی، کدام، چه زمانی و در چه مواردی، و چرا شرکت‌ها سود سهام می‌پردازند همراه با سوال ششم که آیا پرداخت سود تقسیمی اهمیت دارد یا خیر، در پنجاه سال قبل مطرح شد، سود تقسیم شده شرکت‌ها کانون مباحث عمده ای بین دانشگاهیان و اشخاص درگیر در اداره شرکت‌ها بوده است؛ از این شش پرسش به همگی توجه یکسانی نشده است. در حالی که پرسش‌های کدام و در چه مواردی شرکت‌ها سود سهام می‌پردازند تا حدودی مورد بررسی قرار گرفته است، این پرسش که چه کسی سود سهام می‌پردازد (و به چه کسانی)، و چرا شرکت‌ها سود سهام می‌پردازند بیشترین توجه را به خود جلب کرده است. با این وجود، این پرسش که چه زمانی پرداخت سود سهام بیشترین اهمیت را دارد مورد توجه قرار نگرفته است(فولر و گلداشتاین[5] ، 2011).

سودسهام بازده‌ای است كه سهامداران­عادی برای سرمایه‌ خود از شركت دریافت می‌كنند (دنیس وهمكاران[6]،2008). هر شركت كه‌ به طور جاری سود سهام پرداخت نكند آن را دوباره در شركت سرمایه‌گذاری می‌كند تا ایجاد منفعت كند به این طریق توانایی شركت برای پرداخت سود سهام در آینده افزایش می‌یابد(بكر و ورگلر[7]، 2004). اصولاً سرمایه گذاران برای کسب بازده مناسب سرمایه گذاری می‌کنند و دریافت سود سهام یکی از راه های کسب بازده است. سیاست تقسیم سود را می‌توان عامل ایجاد موازنه بین سود انباشته شرکت از یک طرف و پرداخت وجه نقد و انتشار سهام جدید از طرف دیگر تعریف کرد.(خدادادی، 1388). از طرفی در هر بازار مالی با توجه به گستردگی و عمق بازار، ابزارهای متنوعی جهت سرمایه گذاری وجود دارد. سرمایه گذاران، با عنایت به بازده و ریسك دارایی ها، سرمایه گذاری می كنند. یكی از عوامل موثر بر ریسك شرکت‌ها وضعیت رکود یا رونق وضعیت بازار است (فولر و گلداشتاین2011).

رکود بازار به شرایطی اطلاق می‌شود که متوسط بازده بازار در یک سال از نرخ تورم همان سال کمتر باشد(جاگاندن و ونگ[8]، 2007)، بر همین اساس رونق بازار زمانی صورت می‌گیرد که متوسط بازده بازار در یک سال بیشتر از نرخ تورم همان سال باشد(بلائو و فولر[9]، 2005). شرکت‌هایی که در وضعیت رکود قرار می‌گیرند یکی دیگر از موضوعات بحث برانگیر دنیای امروز است. در این پژوهش رابطه بین معیارهای مبتنی بر سیاست‌های تقسیم سود سهام در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که در وضعیت بحرانی یا رکود قرار گرفته‌اند بررسی خواهد شد، بنابراین برای آزمون کیفیت رکود و بحران شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران از معیار جریان‌های نقد آزاد / کیو توبین چانگ و همکاران (1994) استفاده خواهد شد. همچنین برای محاسبه معیار جریان نقد آزاد از تعریف جریان نقد آزاد برگرفته از پژوهش لیحان و همکاران، 1989(به نقل از فولر و گلداشتاین، 2011) پیروی خواهد شد. در نهایت در این پژوهش به دنبال پاسخ دادن به این پرسش هستیم که­آیا تقسیم سودسهام در بازار رو به­رکود در مقایسه با بازار رو به­رونق اهمیت بیشتری دارد یا خیر؟ همچنین مسائل دیگری مانند نحوه محاسبه شاخص‌های بحران (رکود) نیز در این پژوهش بررسی خواهد شد.

[1]– Blau et al

[2]– Fama et al

[3]– Grullon et al

[4]– et al DeAngelo

[5]– Fuller and Goldstein

[6]– Denis et al

[7]– Baker and Wurgler

[8]– Jagannathan and Yong

[9]– Blau and Fuller

تعداد صفحه : 116

قیمت :14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :               asa.goharii@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

 

سایت سبز فایل بزرگترین و جامع ترین سایت مرجع فروش و دانلود پایان نامه های مقطع کارشناسی ارشد می باشد. هزاران فایل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروپوزال ، پروژه دانشجویی و گزارش سمینار با فرمت word (پسوند doc یا docx) و قابل ویرایش با امکان دانلود رایگان دمو (فهرست و فصل اول همه پایان نامه ها در سایت به صورت رایگان در دسترس است تا کاملا با محتویات آن آشنا شوید) سایت سبز فایل امکان خرید پایان نامه را برای دانشجویان و محققان محترم برای استفاده در تحقیقات فراهم نموده است. برای پیدا کردن پایان نامه مورد نظرتان عبارت مورد نظر خودتان را در کادر زیر جستجو کنید:
در ضمن برای راحتی دسترسی ، عناوین همه فایل های مربوط به هر رشته را در یک صفحه گردآوری کره ایم. برای دسترسی به رشته مورد نظرتان از منوی بالای سایت وارد شوید.