جستجو در سایت

                                                                                                                                                                        

مقالات و پایان نامه ها

تحقیق دانلود JIPA_Volume 5_Issue 4_Pages 79-100-1

در نوشته ای دیگر آورده شده است کـه بهـره گیـری از رویکردهـای تجـارت الکترونیکـی درحکومت الکترونیکی دشواری های اخلاقی را پیش می کشد که گسترش ارزش هـای بـازار آزاد درـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 1. Deontological اقتصاد و لیبرالیسم Read more…

مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه ارشد JIPA_Volume 5_Issue 4_Pages 101-120-1

بشردوستانه مسئولیتپذیرییاخلاق یمسئولتپذیرییقانون مسئولیتپذیریاقتصادی مسئولیتپذیری بشردوستانه مسئولیتپذیری ی اخلاق در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به Read more…